Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Rejon ulicy Pachońskiego – Projekt zmiany planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1602/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2012 r.

DRUK NR 813:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 27 czerwca 2012 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 11 lipca 2012 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LII/689/12 w sprawie uchwalenia zmiany planu.dokument pdf-tekstProjekt zmiany planu (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 2 do uchwały


strona bipStenogram z sesji L - 27 czerwca 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji LII - 11 lipca 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały i głosowania nad uchwaleniem planuPROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 kwietnia do 16 maja 2012 r.:


dokument pdf-tekstTreść projektu zmiany planu (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-tekstInformacja dotycząca dyskusji publicznej


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu