Historia sporządzenia planu ZAKRZÓWEK - ZIELNA Logo
 

Powierzchnia planu - 10,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 26 września 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LVII/761/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKRZÓWEK - ZIELNA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 11 października 2012 r. poz. 5005 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 26 października 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje tereny położone w centralnej części Krakowa, w Dzielnicy VIII Dębniki, pomiędzy ulicami Salezjańską i Zielną, na północ od Zalewu Zakrzówek, dawnego kamieniołomu, a obecnie popularnego miejsca wypoczynku. Celem planu jest umożliwienie pełnego wykorzystania rejonu Zakrzówka na publiczne cele rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe, przy uwzględnieniu jego walorów przyrodniczych i widokowych. Obszar planu stanowi przedpole zespołu terenów rekreacyjnych Zakrzówka. Plan miejscowy stworzy warunki przestrzenne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, jego dalszego kontrolowanego i zrównoważonego zagospodarowania w oparciu o zasady ładu przestrzennego".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip