Wersja dokumentu z dnia 2015-02-10 10:38:52

PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KANTOROWICKA - NIEBYŁA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 56,1 ha,
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVII.Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 27 marca Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXX/1008/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KANTOROWICKA - NIEBYŁA".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r., poz. 2745 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
- weszła w życie w dniu 23 kwietnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU


Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Obszar planu znajduje jest w Dzielnicy XVII - Wzgórza Krzesławickie, w sąsiedztwie dwóch obowiązujących planów miejscowych "Zesławice" oraz "Grębałów - Lubocza". Obszar ten jest już częściowo zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Celem planu jest uporządkowanie toczących się i przyszłych procesów zagospodarowania terenu, a jednocześnie aktywizacja procesów inwestycyjnych i przekształceń terenu, które umożliwią dostosowanie charakteru zabudowy do kierunków zagospodarowania określonego dla tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca od dnia 21 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-12 13:31:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 13:47:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-13 12:18:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 12:54:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-15 11:27:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:39:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 10:40:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 10:39:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-23 14:32:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 13:11:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-08-11 12:51:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 09:10:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-10 10:38:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-10 10:38:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-10 16:07:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-08 14:03:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-15 08:43:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-13 11:17:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-14 12:18:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-29 13:34:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-23 11:33:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-09 08:41:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 10:56:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-27 14:42:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-14 12:40:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-06 14:33:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-28 14:33:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-27 14:11:05
BEATA PACANA
 Edycja
2013-02-11 14:47:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-22 10:13:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-07 12:43:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-03 13:41:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-03 13:41:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-23 11:29:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-03 14:16:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 12:17:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 12:16:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 08:47:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:24:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:24:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-28 11:49:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-21 13:26:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-21 12:06:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-30 14:13:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-20 14:14:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-17 08:06:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-25 11:22:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 14:43:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:51:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-19 07:53:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-07-15 14:11:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-14 11:29:36
TOMASZ GDULA
 Publikacja