Dokument archiwalny

 

Czy wszystkie czynności ewidencyjne można załatwić za pośrednictwem formularza elektronicznego?

 

Tak.

1.Nowy wpis - zgłoszenie działalności gospodarczej następuje w organie ewidencyjnym tj. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
Proces weryfikacji wniosku odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
W ten sam sposób można dokonać zmiany, zawieszenia , wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Jednocześnie formularz CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest żądaniem:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.