Obowiązujący plan STARE MIASTO Logo
 

Powierzchnia planu - 93,6 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

LokalizacjaUCHWAŁA NR XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r.

Plan obowiązuje od dnia 17 czerwca 2011 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków i ujęte w Ewidencji Zabytków
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Zakres ochrony konserwatorskiej posesji, obiektów i zieleni
Załącznik nr 4 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 5 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 6 do uchwały

dokument pdf-tekst

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do Rejestru Zabytków dla Starego Miasta
Załącznik nr 7 do uchwały

dokument pdf-tekst

Wypis z kart ewidencji stanowisk archeologicznych
Załącznik nr 8 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 13 kwietnia 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o najwyższych wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych, mający priorytetowe znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności miasta oraz promują Kraków w Europie i na Świecie.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip