Jakie zasady obowiązują w zakresie zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków ?

 

Gmina Miejska Kraków prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących jej własność na rzecz najemców między innymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) oraz aktów prawa miejscowego, tj. stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa.

Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Miejskiej Kraków na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (z późn. zm.) mogą być ich najemcy, którzy nawiązali stosunek najmu na czas nieoznaczony.

Pełna treść powołanej wyżej uchwały Rady Miasta Krakowa wraz ze zmianami dostępna jest na stronie BIP