Obowiązujący plan BONARKA Logo
 

Powierzchnia planu - 67,3 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XI Podgórze Duchackie i XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CI/1020/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BONARKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 158, poz. 1077 z dnia 29 marca 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 8 lutego 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 158, poz. 1077 z dnia 29 marca 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CI/1020/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w jpg
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny zdegradowanej zabudowy dawnych Zakładów Chemicznych "Bonarka" oraz tereny niezabudowane, w tym znaczną część terenu górniczego, eksploatowanego jeszcze złoża surowców ilastych.
Inicjatywy inwestycyjne zmierzające do zagospodarowania i przekształcenia tego obszaru wymagają działań rewitalizacyjnych. W teren poprzemysłowy wprowadzone zostaną nowe funkcje w pełni wykorzystujące jego walory lokalizacyjne i krajobrazowe. Kierunek zagospodarowania terenów - to lokalizacja obiektów o bogatym programie funkcji usługowych, uwzględniającym elastyczny dobór funkcji komercyjnych - dostępnych komunikacyjne poprzez realizację skrzyżowania od strony ulicy Kamieńskiego.
Nowa przestrzeń wielofunkcyjnego centrum usługowego realizowanego w pierwszej kolejności, a następnie uzupełnionego funkcjami mieszkalnymi i administracyjnymi, kształtowana będzie w integracji z elementami sylwety miasta i z wykorzystaniem walorów przyrodniczych terenów pogórniczych dla celów rekreacyjnych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip