Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-17 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Budowa obiektu infrastruktury technicznej obejmującego wewnętrzną drogę i place manewrowe, wraz z wewnętrznymi instalacjami oświetleniowymi, elektrycznymi, słaboprądowymi, kanalizacji kablowej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz fundamentami urządzeń, służącego do kalibracji i weryfikacji systemów aktywnego bezpieczeństwa w pojazdach autonomicznych i elektrycznych na terenie działek 53/24, 53/25, 53/31, 53/30 obr. 80 Podgórze wraz z infrastrukturą do monitoringu zlokalizowaną na działkach 53/31, 60/30 obr. 80 Podgórze, na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego wysokich technologii Aptiv, znajdującego się w istniejących budynkach w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie 2”

Metka i dziennik zmian2019-06-14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i usługami, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na terenie działek nr: 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 181, 182/1, 182/2 obr. 30 Krowodrza budowa zjazdów z działki nr 336/1, obr. 31, Krowodrza oraz budowa infrastruktury technicznej na działkach nr: 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 181, 182/1, 182/2 obr. 30, Krowodrza i działce nr 336/1, obr. 31, Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2019-06-11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP = 5,5 MPa relacji Korabniki - Zabierzów na odcinku od ZZU nr 618 w miejscowości Bory Olszańskie (dz. nr ew. 253/2 gmina Kraków), do ZZU nr 619 stanowiącego odgałęzienie dla stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Balice Instytut (dz. nr ew. 198/7 gmina Zabierzów)”