Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

,,Rozbudowa Centrum Handlowego Krokus w Krakowie w rejonie ul. Dobrego Pasterza i al. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, na działkach nr 1/12, 3/8, 3/9, 1/18 oraz części 3/4, 3/6, 1/16, 22/5, 22/1 z obr. 6 jedn. ewid. Nowa Huta"

Metka i dziennik zmian2018-03-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Parkingi samochodowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach nieobjętych formami ochrony przyrody w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych i usługowych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 1208/1, 1208/2 obr. 43 Krowodrza z wjazdem od ul. Siewnej"

Metka i dziennik zmian2018-03-07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa budynku biurowo - handlowo- usługowego z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodną i kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, teletechniczną) i instalacjami zewnętrznymi (instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji oświetleniowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej) z przebudową zjazdu, wewnętrznego układu drogowego, budową parkingu na terenie oraz z budową infrastruktury technicznej: budowa stacji transformatorowej wnętrzowej, budowa linii kablowej SN, przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji na dz. nr 2/81, 2/84, 2/87, 2/88, częściowo 2/69, 2/72, 2/64, 2/56, 2/58 obr. 45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Marcika w Krakowie” .

Metka i dziennik zmian2018-03-06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji .

"Budowa Uczelnianego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UJ - Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu - 600-lecia Odnowienia UJ, dla UJ w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2016-12-30 Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu .

„Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”