Obowiązujący plan REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW Logo
 

UWAGA:
1) W obszarze planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA"Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 11 października 2013 r. w obszarze planu obowiązuje niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "POLANA ŻYWIECKA"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 7,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1553/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 616, poz. 4931 z dnia 26 listopada 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 27 grudnia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- zaktualizowany na dzień 11 października 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- uchwalony w dniu 3 listopada 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 3 listopada 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 616, poz. 4931 z dnia 26 listopada 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1553/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego związanej z poprawą standardów życia mieszkańców w zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru Kobierzyn - Zalesie oraz Ruczaj - Zaborze, obecnie już intensywnie zainwestowanego. Inwestycje realizowane w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych prowadzą do rosnącego chaosu przestrzennego. Ulica o nazwie 8 Pułku Ułanów (nazywana dotychczas trasą Nowoobozową) w klasie technicznej drogi zbiorczej ma stanowić element rozwoju podstawowego układu drogowo-ulicznego Krakowa, niezbędny dla zapewnienia właściwego poziomu obsługi ruchu wewnętrznego, powiązania obszaru z układem komunikacyjnym Miasta oraz dla odciążenia istniejących dróg, w tym ul. Kobierzyńskiej. Rosnący napór deweloperski na tereny niezainwestowane może doprowadzić do sytuacji, w której korytarz planowanej trasy zostanie zabudowany. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli zabezpieczyć rezerwę terenu niezbędną dla realizacji planowanej drogi zbiorczej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip