W jakiej wysokości i według jakiego cennika wyznaczana jest wysokość czynszu dzierżawy gruntu?

 

Stawki czynszu dzierżawnego ustalone zostały w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1852/2007 z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków (z poźn. zm.).
Powyższe zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej www. bip.krakow.pl (zakładka > prawo) lub w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Dzierżaw, Użyczeń i Służebności ul. Kasprowicza 29 (zarządzenia wraz z załącznikami graficznymi-podziałem Miasta na strefy).

 

Szczegółowe informacje znajdują się procedurze GS-23.