Dokument archiwalny

Czy wykonanie studni kopanej dla potrzeb domku jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

 

Zgodnie z art. 124 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015. poz. 469 ze zmianami) wykonanie urządzeń wodnych do poboru wody na potrzeby zwykłego korzystania z ujęć o głębokości do 30 m nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Zwykłe korzystanie z wód zgodnie z art. 36 wyżej wymienionej ustawy służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.