Dokument archiwalny

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne?

 


Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zmianami) dołącza się:
1) operat wodnoprawny opracowany zgodnie z art. 132 ustawy (2 egzemplarze),
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące załączników do wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych zawarte są w procedurze Wydziału Kształtowania Środowiska: WS-63, zamieszczonej na stronach BIP Urzędu Miasta Krakowa