Jakie dokumenty są wymagane do zameldowania na pobyt stały?

 

 

Aby dokonać zameldowania na pobyt stały na terenie Krakowa wymagane są następujące dokumenty:

 

  1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. Nr 1 do procedury SA-14),

    W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba, każdorazowo posiadając stosowne pełnomocnictwo

  2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia ( w przypadku dzieci - obywateli Polski, którym nr PESEL nadawany jest przy zameldowaniu)
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 


Ponadto informuje się, że:

 

  • W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba legitymująca się stosownym pełnomocnictwem.
  • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie nawet wówczas, jeśli meldowane są równocześnie z opiekunem.

 

Druk meldunkowy konieczny do dopełnienia obowiązku meldunkowego jak i pełną treść procedury można odszukać tutaj