Czy istnieje możliwość, aby uzyskać zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków pod realizację imprezy/przedsięwzięcia bez naliczania żadnych opłat?

 

Na podstawie cennika stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni, (z późn. zm.) naliczane są opłaty za zajęcie terenu. Zgodnie z § 2 ww. zarządzenia - wszystkie przedsięwzięcia (z wyłączeniem działalności komercyjnej), które są:

  • współfinansowane z budżetów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa,
  • organizowane przez organy administracji publicznej oraz ich jednostki organizacyjne, stałe przedstawicielstwa państw, instytucje prowadzące działalność niedochodową /non profit/ na podstawie statutu, z którego treści charakter taki bezpośrednio wynika – wyłącznie w przypadku organizacji imprez bezpośrednio związanych z celami działalności statutowej,
  • związane z organizacją akcji charytatywnych lub humanitarnych,

nie podlegają naliczeniu należności.

 

Potwierdzeniem współfinansowania przedsięwzięcia z budżetu komórki organizacyjnej UMK może być umowa zawarta z organizatorem przedsięwzięcia, zlecająca jego wykonanie względnie określająca udział w jego realizacji. W przypadku braku tej umowy została wprowadzona możliwość złożenia oświadczenia określającego udział w przedsięwzięciu.

Treść oświadczenia zał. nr 2 do procedury SA-41 i zał. nr 2 do procedury SA-36