Czy na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów obowiązuje zezwolenie oraz jaki jest zakres wykonywania tych zabiegów?

Na prowadzenie prac w koronach drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego (procedura KZ-8). Osoba kierująca pracami konserwatorskimi musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Obowiązku uzyskania pozwolenia nie dotyczy bieżąca pielęgnacja, polegająca m.in. na usuwaniu drobnego posuszu, odrostów pniowych czy formowanie żywopłotów.

 

Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy pozostałych drzewach nie jest wymagane zezwolenie, jednak;

1/ Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 

2/ Zabiegi w koronach drzew wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa, stanowi zniszczenie drzewa.

Posiadacz terenu może przeprowadzić we własnym zakresie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz zasadami sztuki ogrodniczej, w przeciwnym razie może zostać wymierzona administracyjna kara pieniężna za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.