Jak rozpocząć procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego?


Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 487 z późniejszymi zmianami). Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie,
  • Prokuratura.

Złożenie wniosku samemu jest niemożliwe - Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Krakowa. MKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione, na dyżurach, których terminy można znaleźć tutaj.

 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście - trzeba przyjść z dowodem osobistym. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy, bo jest np. zastraszana przez alkoholika, przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 

  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  • powodują demoralizację nieletnich,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny