Staż w UMK

 

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy (najczęściej dotyczy to Grodzkiego Urzędu Pracy) z Urzędem Miasta Krakowa. Na początku roku UMK (organizator stażu) składa do Grodzkiego Urzędu Pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Długość stażu i liczbę miejsc stażowych ustala Grodzki Urząd Pracy uwzględniając wysokość środków posiadanych na ten cel. Staż trwa od 3 do 12 miesięcy.

 

Działania

Aby móc ubiegać się o staż w Urzędzie Miasta Krakowa, należy zwrócić się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (dla mieszkańców Krakowa jest nim Grodzki Urząd Pracy), gdyż stażystą może zostać wyłącznie osoba, która posiada status osoby bezrobotnej. Jeżeli wyżej wymieniony Urząd Pracy posiada środki na sfinansowanie stażu wydaje kartę referencyjną (skierowanie). Kartę otrzymać mogą osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1065).

 

Aby móc odbyć staż w Urzędzie Miasta Krakowa należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty:

  • karta referencyjna (skierowanie),
  • CV,
  • podanie o staż.

Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się osobiście do Pani Magdaleny Słowik, pl. Wszystkich Świętych 3-4 pokój nr 232.

 

Kandydaci do odbycia stażu zostają wyłonieni (po przeprowadzonej rozmowie) na podstawie posiadanych kwalifikacji i predyspozycji, z uwzględnieniem ilości miejsc stażowych otrzymanych z Grodzkiego Urzędu Pracy i zapotrzebowania komórek organizacyjnych UMK.

Przed rozpoczęciem stażu należy odbyć obowiązkowe szkolenie BHP oraz szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 8.00 przy ul. Wielopole 17a.

W/w szkolenia można odbyć po uzyskaniu zgody na odbycie stażu, po otrzymaniu skierowania od pracownika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

 

 

WYDZIAŁY UMK w których można odbywać staż:

Spis wydziałów UMK: www.bip.krakow.pl -> Urząd Miasta Krakowa -> Struktura UMK

 

 

KONTAKT

Koordynator praktyk i staży przy UMK

Starszy Inspektor - Magdalena Słowik

plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 232

tel. 012-616-1741, fax. 012-616-1454, pn.-pt. 7.30-15.30