Obowiązujący plan DOLINA PRĄDNIKA Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŻABINIEC"Przekierowanie do strony planu
2) W części obszaru planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA"Przekierowanie do strony planu

3) Od dnia 23 października 2010 r. w obszarze tego planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"LINIA TRAMWAJOWA OD PĘTLI KROWODRZA GÓRKA DO GÓRKI NARODOWEJ ZACHÓD"Odnośnik do planu

4) Wyrokiem z dnia 29 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 632/10) po rozpoznaniu skarg na uchwałę Nr XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA PRĄDNIKA" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 7 ust. 1 pkt 3 lit. j oraz lit. m w zakresie słów: MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11; § 10 ust. 1 pkt 3 lit. d, w zakresie słowa USP, lit. e w zakresie słów: MN.5, MN.8; § 12 ust. 4 pkt 4 w zakresie słów: MN.6, MN.7; § 12 ust. 5 pkt 5 lit b; § 21 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 lit. e; § 24; § 25 ust. 2 w zakresie słów: "ogólnodostępny obiekt hali sportowej oraz", "wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z ich obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem, takimi jak szatnie i zaplecze sanitarne, wypożyczalnie sprzętu sportowego, powierzchnie magazynowe oraz zaplecza technicznego i administracyjnego"; § 25 ust. 3 w zakresie słów: "obiekty sportu i rekreacji, w tym", "wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z ich obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem, takimi jak szatnie i zaplecze sanitarne, wypożyczalnie sprzętu sportowego, powierzchnie magazynowe oraz zaplecza technicznego i administracyjnego"; § 25 ust. 5 pkt 3 w zakresie słowa: "i nadbudowę"; § 25 ust. 6 pkt 1 lit. e w zakresie słów: "(w tym wysokość nadbudowanych obiektów budowlanych w terenie US.3)"; § 25 ust. 6 pkt 1 lit. g tiret 1 w zakresie słów: "a w przypadku realizacji hali sportowej 15%", tiret 2 i 3; § 25 ust. 6 pkt 2 lit. c w zakresie słów: "za wyjątkiem robót budowlanych, których mowa w ust. 4 pkt 3"; § 28 w zakresie słów: MN.5, MN.6, MN.7; § 29; nieważność ustaleń dla działek o numerach: 5/2, 6/5, 6/3, 8/3, 9/1, 11/3, 12/1 objętych obszarem MU.3.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 15 lipca 2011 r.

 

Powierzchnia planu - 161,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA PRĄDNIKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 63, poz. 399 z dnia 8 marca 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)
- zaktualizowany na dzień 15 lipca 2011 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 16 MB)
- zaktualizowany na dzień 15 lipca 2011 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 14 MB)
- uchwalony w dniu 3 lutego 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 14 MB)
- uchwalony w dniu 3 lutego 2010 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 3 lutego 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 63, poz. 399 z dnia 8 marca 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip