Wersja dokumentu z dnia 2018-03-29 11:23:30

ZASADY OCHRONY SYMBOLI MIASTA ORAZ ZNAKÓW TOWAROWYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (ZASADY ICH UDOSTĘPNIANIA).

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Definicyjne znaczenie znaków jest określone w ustawie o prawie własności przemysłowej. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, które nadaje uprawnionemu z tego tytułu szereg praw. Również znaki zgłoszone do rejestracji podlegają ochronie.

 

Urząd Miasta Krakowa posiada prawo ochronne do znaków, które wykorzystuje w działaniach informacyjno-promocyjnych (wykaz stanowi załącznik do zarządzenia Nr 765/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad zarządzania znakami towarowymi Gminy Miejskiej Kraków).

 

Logo Miasta Krakowa oraz inne znaki objęte ochroną prawną pełnią funkcję znaku identyfikującego działania Gminy Miejskiej Kraków podejmowane w ramach realizacji ustawowych zadań samorządu. Logo nie może mieć na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem, a tym samym błędnie wskazywać na udział Gminy Miejskiej Kraków w działalności podmiotów trzecich.

 

Posiadane prawo ochronne umożliwia Gminie egzekwowanie naruszeń polegających na bezprawnym wykorzystaniu logo przez osoby trzecie, sprzecznym z interesem i dobrym imieniem Gminy. Przede wszystkim jednak, prawo ochronne stanowi legitymację do podejmowania decyzji w zakresie rodzaju podmiotów, oraz usług lub towarów, dla których logo zostaje udostępnione.

 

Herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa należy zakwalifikować do kategorii dóbr osobistych osoby prawnej, jaką jest Gmina Miejska Kraków, chronionych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. Herb pełni funkcję oznaczenia identyfikującego jednostkę i nie może być używany w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy, prowadzić do deprecjacji oznaczenia lub obniżenia prestiżu Gminy. Również w obrębie tzw. „symboli Miasta" występują inne prawa: flaga, pieczęć, itd. ustanowione uchwałą Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (z późn. zm.). W sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa obowiązuje również zarządzenie Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r..

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Krakowa jest prawnym decydentem w sprawach dotyczących herbu oraz innych symboli Miasta. Zarządzanie prawami do symboli, w tym do herbu opiera się w szczególności na wyrażeniu zgody przez RMK na korzystanie z tych oznaczeń. Zgoda stanowi okoliczność wyłączającą bezprawność naruszenia.

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-01 12:03:57
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-05-22 13:55:18
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-05-22 13:54:57
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-03-19 15:02:18
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-05-30 14:34:39
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-03-29 11:23:50
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-03-29 11:23:30
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-04-27 08:00:54
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:45:18
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:39:06
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:38:41
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:37:45
IZABELA HAUPT
 Edycja
2015-05-14 14:19:04
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-04-14 14:42:35
IZABELA HAUPT
 Edycja
2010-08-16 14:06:30
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja