W jakiej sytuacji nie przysługuje becikowe?


 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka (ustawowa) nie przysługuje , jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1922 zł. Zapomoga nie przysługuje również, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną później niż po 10 tygodniu ciąży.

Jednorazowa zapomoga (ustawowa) nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jednorazowa zapomoga finansowa z tyt. urodzenia się dziecka (gminna) nie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1000 zł, gdy rodzic dziecka ubiegający się o świadczenie nie zamieszkiwał w Krakowie na rok przed dniem urodzenia się dziecka, jak również gdy dziecko nie jest mieszkańcem Krakowa.