Obowiązujący plan RUSZCZA Logo
 


UWAGA: Od dnia 8 grudnia 2017 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 262,5 ha (237,6 ha od dnia 8 grudnia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXI/1061/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUSZCZA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 631, poz. 4777 z dnia 9 października 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 9 listopada 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 8 grudnia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)
- uchwalony w dniu 23 września 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 23 września 2009 r.

linki zewnętrzne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 631, poz. 4777 z dnia 9 października 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXI/1061/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1link zewnętrzny-PDF  |  Część 2link zewnętrzny-PDFplik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan realizuje działania samorządu w zakresie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Wpłynie na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców terenu położonego w bliskim sąsiedztwie byłej Huty Sendzimira (obecnie Mittal Steel Poland S.A.) poprzez ochronę zachowanych terenów cennych kulturowo i przyrodniczo przy równoczesnym rozwoju funkcji podnoszących rangę tej części Krakowa. Spowoduje pozyskanie nowych terenów dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Plan umożliwi także realizację wniosku Zarządu Cmentarzy Komunalnych dotyczącego rozbudowy istniejącego w tym rejonie cmentarza.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip