Obowiązujący plan NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC Logo
 

UWAGA:
1) W niewielkiej części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOMBINAT"Przekierowanie do strony planu
2) W dniu 8 grudnia 2017 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciły moc obowiązywania:

znaczna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BRANICEOdnośnik do planuoraz część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru RUSZCZAOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 267,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXVIII/2146/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r., poz. 7619.

Plan obowiązuje od dnia 8 grudnia 2017 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 8 listopada 2017 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r., poz. 7619 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXVIII/2146/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan miejscowy ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Różnorodność i nowoczesność technologiczna zlokalizowanych działalności ma stać się gwarantem elastyczności i prężności całej bazy ekonomicznej Krakowa. Obszar objęty projektem "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" stanie się "przyciągającą" biznes przestrzenią miejską, w której struktury gospodarcze w sposób elastyczny wyprzedzają i adaptują zmiany na globalnych rynkach.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip