Obowiązujący plan TYNIEC - WĘZEŁ SIDZINA Logo
 

UWAGA: Od dnia 22 lipca 2016 r. w części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 98,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WĘZEŁ SIDZINA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 432, poz. 3152 z dnia 23 lipca 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2009 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 22 lipca 2016 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- uchwalony w dniu 1 lipca 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 9 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą w sprawie uchwalenia planu

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 432, poz. 3152 z dnia 23 lipca 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. Pozostała część obszaru jest zainwestowana zespołami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wymaga uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. Obszar planu obejmuje także teren wnioskowany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych dla zlokalizowania nowego cmentarza przy ul. Podgórki Tynieckie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia także perspektywy rozwojowe Centrum Technicznego Delphi. Pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie obszarów mieszkalnych, przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną terenów peryferyjnych i ich powiązania z układem komunikacyjnym miasta, systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip