Podstawa prowadzenia kontroli:

zapisy umowne, zgodnie z którymi Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli w zakresie objętym umowami.

 

 • Zarządzenie nr 3357/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.
 • Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie.
 • Zarządzenie Nr 1125/2018  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie  zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.)

Zakres kontroli:

 • kontrole własne z realizacji warunków umowy dzierżawy oraz bieżące kontrole funkcjonowania targowisk. Ponadto wspólne z Wydziałem Podatków i Opłat UMK kontrole realizacji poboru opłaty targowej,
 • kontrole zawieranych umów cywilnoprawnych na udostępnienie miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji imprez i innych wydarzeń.

Dorożki:

Miasto zawarło z przedsiębiorcami (dorożkarzami) – wyłonionymi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – trzyletnie umowy cywilnoprawne na wjazd i korzystanie z miejsca dla pojazdu zaprzęgowego na postoju stałym w Rynku Głównym w Krakowie. Termin zakończenia umów przypada na 31 grudnia 2021 r. Łącznie zawarto 35 umów.

Zawarte umowy są dokumentami regulującymi współpracę Miasta z dorożkarzami. Określają one zasady i warunki obowiązujące przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi, którzy posiadają uprawnienia do wjazdu i zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju dla pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym w Krakowie.

 

Wydział Spraw Administracyjnych UMK corocznie prowadzi kontrole w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z przedsiębiorcami (dorożkarzami) na wjazd i korzystanie z miejsca dla pojazdu zaprzęgowego na postoju stałym w Rynku Głównym w Krakowie.

 

Do ich przeprowadzenia upoważnieni są:

 • pracownicy Wydziału Spraw Administracyjnych UMK,
 • pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska UMK,
 • funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 • Plastyk Miasta.

Dodatkowo w kontrolach mogą uczestniczyć:

 • specjaliści z zakresu hodowli i użytkowania koni,
 • przedstawiciele Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli w 2019 r.:

 • Mały Rynek,
 • plac Szczepański,
 • Rynek Główny,
 • pozostałe tereny gminne.

Wydział Spraw Administracyjnych UMK corocznie prowdzi kontrole w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych zawartych m.in. z przedsiębiorcami.

 

W 2019 r. kontrole przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Administracyjnych UMK wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz inne podmioty – na mocy odrębnych przepisów (każdy w zakresie posiadanych kompetencji).

 

 

Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli targowisk w 2019 r.

 

Wydział Spraw Administracyjnych UMK, jako komórka nadzorująca funkcjonowanie targowisk zlokalizowanych na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, corocznie:

 • prowadzi kontrole dotyczące przestrzegania regulaminów targowisk i umów dzierżawy zawartych z Gminą Miejską Kraków,
 • uczestniczy w kontrolach prawidłowości poboru opłaty targowej prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat UMK.

 

Do przeprowadzenia kontroli na targowiskach miejskich upoważnieni są:

 • pracownicy Wydziału Spraw Administracyjnych UMK,
 • pracownicy Wydziału Podatków i Opłat UMK,
 • inne podmioty – na mocy odrębnych przepisów (każdy w zakresie posiadanych kompetencji).