Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CZYŻYNY - DĄBIE

Logo
 

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2025/11) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2011 r. (sygn. akt II SA/Kr 20/11) stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXI/398/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - DĄBIE", oddalił skargę kasacyjną.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2011 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2011 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 273,7 ha
Jednostki ewidencyjne: Nowa Huta i Śródmieście
Dzielnice: II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony i XIV Czyżyny

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXXI/398/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru CZYŻYNY - DĄBIE - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 101, poz. 727 z dnia 12 lutego 2008 r.

Plan obowiązywał od 14 marca 2008 r. do 11 maja 2011 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 14 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 14 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 19 grudnia 2007 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 101, poz. 727 z dnia 12 lutego 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXXI/398/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip