Historia sporządzenia planu CZYŻYNY - DĄBIE Logo
 

Powierzchnia planu - 273,7 ha,
Jednostki ewidencyjne: Nowa Huta i Śródmieście,
Dzielnice: II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony i XIV Czyżyny.

Lokalizacja planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 19 grudnia 2007 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXXI/398/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - DĄBIE".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 101, poz. 727 z dnia 12 lutego 2008 r. (Dokument pdf ze strony wrotamalopolski.pl) - weszła w życie w dniu 14 marca 2008 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2011 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 14 grudnia 2011 r.


ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUstrona bip
(Orzeczenia WSA i NSA)


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar ograniczony - od północy al. Gen. Bora-Komorowskiego i ul. Gen. Okulickiego, od wschodu ul. Stella-Sawickiego i ul. Nowohucką, a od południa al. Pokoju. Od strony zachodniej granica planu przebiega po granicach działek w pobliżu drogi dojazdowej do centrum "Plaza", następnie od ul. Dąbskiej po południowej i dalej wschodniej stronie zabudowy przy al. Jana Pawła II aż do ul. Szenwalda, następnie wzdłuż al. Jana Pawła II, ul. Ułanów, po południowej stronie boiska sportowego, ul. Markowskiego, koło dawnego pasa startowego do al. Gen. Bora-Komorowskiego".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip