Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/1218/10 UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Prądnika''.<<>>Wraz z wejściem w życie z dniem 23 października 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" utraciła moc obowiązywania część wspólna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" z ww. planem. Wyrokiem z dnia 29 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 632/10) po rozpoznaniu skarg na uchwałę Nr XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: - § 7 ust. 1 pkt 3 lit. j oraz lit. m w zakresie słów: MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11; - § 10 ust. 1 pkt 3 lit. d, w zakresie słowa USP, lit. e w zakresie słów: MN.5, MN.8; - § 12 ust. 4 pkt 4 w zakresie słów: MN.6, MN.7; - § 12 ust. 5 pkt 5 lit b; - § 21 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 lit. e; - § 24; - § 25 ust. 2 w zakresie słów: "ogólnodostępny obiekt hali sportowej oraz", "wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z ich obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem, takimi jak szatnie i zaplecze sanitarne, wypożyczalnie sprzętu sportowego, powierzchnie magazynowe oraz zaplecza technicznego i administracyjnego"; - § 25 ust. 3 w zakresie słów: "obiekty sportu i rekreacji, w tym", "wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z ich obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem, takimi jak szatnie i zaplecze sanitarne, wypożyczalnie sprzętu sportowego, powierzchnie magazynowe oraz zaplecza technicznego i administracyjnego"; - § 25 ust. 5 pkt 3 w zakresie słowa: "i nadbudowę"; - § 25 ust. 6 pkt 1 lit. e w zakresie słów: "(w tym wysokość nadbudowanych obiektów budowlanych w terenie US.3)"; - § 25 ust. 6 pkt 1 lit. g tiret 1 w zakresie słów: "a w przypadku realizacji hali sportowej 15%", tiret 2 i 3; - § 25 ust. 6 pkt 2 lit. c w zakresie słów: "za wyjątkiem robót budowlanych, których mowa w ust. 4 pkt 3"; - § 28 w zakresie słów: MN.5, MN.6, MN.7; - § 29; - nieważność ustaleń dla działek o numerach: 5/2, 6/5, 6/3, 8/3, 9/1, 11/3, 12/1 objętych obszarem MU.3. Orzeczenie jest prawomocne od dnia 15 lipca 2011 r. w związku z zapadłym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2010-02-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 


Powrót