Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Mogiła – Projekt planu

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA pod głosowanie nad uchwaleniem planu.

DRUK NR 1483:
- głosowanie nad uchwaleniem planu w dniu 3 listopada 2010 r. - Rada podjęła uchwałę Nr CXV/1555/10 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu - Tekst ujednolicony)

dokument pdf-tekstUzasadnienie


PROJEKT PLANU - Załącznik nr 1 uchwały:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 14 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 5 MB)


PROJEKT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Załącznik nr 2 uchwały:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 11 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 4 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


Materiał informacyjny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła"
- wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K1 - Struktura przestrzenna - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K2 - Środowisko przyrodnicze i kulturowe - Kierunki i zasady ochrony i rozwoju (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K3 - System transportu - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K4 - Infrastruktura techniczna - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K5 - Planowanie miejscowe i programy operacyjne (ok. 2 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXV - 3 listopada 2010 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 90/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2010 r.

DRUK NR 1483:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 3 lutego 2010 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 3 marca 2010 r. - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCI - 3 lutego 2010 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCIII - 3 marca 2010 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady