Obowiązujący plan KRZESŁAWICE Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOWIŃSKIEGO"Przekierowanie do strony planu

2) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2005 r. unieważniające § 7 ust. 4 i 5 uchwały Nr LXXII/700/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Krzesławice" w Krakowie.

 

Powierzchnia planu - 104 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXII/700/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "KRZESŁAWICE" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 217, poz. 1461 z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Plan obowiązuje od dnia 6 maja 2005 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 2 marca 2005 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 217, poz. 1461 z dnia 21 kwietnia 2005 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXII/700/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w jpg
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Krzesławice położone są na lewym brzegu rzeki Dłubni, pomiędzy osiedlami centrum Nowej Huty, a wielkim kompleksem kombinatu HTS.
Dawna rolnicza wieś podkrakowska została włączona w granice miasta w latach pięćdziesiątych XX wieku w związku z budową Nowej Huty i to radykalnie odmieniło losy Krzesławic. Rolnicze tereny albo zostały wywłaszczone pod budowę powstającego kombinatu metalurgicznego, albo pod nowe osiedla. Mieszkańcy znajdowali pracę w rozwijającym się przemyśle, porzucając uprawę ziemi i gospodarowanie. Uciążliwość kombinatu spowodowała konieczność ustanowienia strefy ochronnej na terenach sąsiadujących i poważnego ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W ślad za tym nie rozwijała się sieć podstawowych usług społecznych. Nawet dopuszczone formy użytkowania, związane z rzemiosłem, produkcją i usługami rozwijały się w sposób ograniczony. Pozbawione szans rozwoju Krzesławice zamierały.
Zmniejszenie obszaru strefy ochronnej huty uwolniło Krzesławice z dotychczasowych ograniczeń i po wielu latach stagnacji otworzyło możliwości rozwoju osiedla. Sporządzenie i uchwalenie planu miejscowego miało więc na celu przede wszystkim przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i towarzyszącą jej zabudowę usługową, tak aby umożliwić mieszkańcom realizację własnych potrzeb mieszkaniowych i potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa plan ustala zasady zagospodarowania, pozwalające z dawnych wiejskich terenów rolniczych, kształtować strukturę osiedla o standardzie miejskim pod względem układu przestrzennego i funkcji. Zaprojektowany układ komunikacji lokalnej zapewnia możliwość prawidłowej obsługi wszystkich terenów i powiązania osiedla z miastem, a planowana rozbudowa systemów infrastruktury technicznej umożliwia odpowiednie wyposażenie istniejącej i przyszłej zabudowy w media. Plan zawiera również ustalenia, które mają zapewnić ochronę tego, co w Krzesławicach cenne i wartościowe: historyczny układ ulicy Wańkowicza w najstarszej części dawnej wsi, Dworek Jana Matejki wraz z parkiem, szkoła, zabytkowy kościół przeniesiony z Jawornika. Te zachowane elementy, świadczące o historii i tożsamości Krzesławic, w powiązaniu z terenami nad rzeką Dłubią, stanowią system atrakcyjnych i malowniczych terenów rekreacyjnych nie tylko dla mieszkańców osiedla.
Krzesławice uzyskały akt prawa miejscowego, określający - obowiązujące wszystkich użytkowników przestrzeni przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania. Przekształcenia tego obszaru mogą więc następować nie tylko szybciej niż dotąd, ale przede wszystkim w sposób przewidywalny i zorganizowany, w sytuacji pewności inwestycyjnej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip