Obowiązujący plan SIDZINA - PÓŁNOC Logo
 

Powierzchnia planu - 193 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja



UCHWAŁA NR CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIDZINA - PÓŁNOC" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 618, poz. 3821 z dnia 10 października 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 10 listopada 2006 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 30 sierpnia 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 618, poz. 3821 z dnia 10 października 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)



plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN



strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Obszar objęty planem o pow. 194,5 ha zlokalizowany jest w południowej części Krakowa wchodząc w skład Dzielnicy VIII "Dębniki". Obszar wyznaczony jest granicami: od strony północnej autostradą "A4" - południowym obejściem Krakowa, od strony wschodniej ul. Działowskiego i ciekiem wodnym bez nazwy stanowiącym przedłużenie pot. Sidzinki, od strony południowej linią kolejową Kraków Skawina oraz granicą administracyjną miasta Krakowa i od strony zachodniej ulicą Skotnicką oraz granicą miasta.
Autostrada "A4" od strony północnej oraz linia kolejowa od strony południowej spowodowały funkcjonalne i przestrzenne odcięcie tej części Sidziny od centrum Krakowa przenosząc jej powiązania w kierunku miasta i gminy Skawina. Zabudowa i zainwestowanie obszaru charakteryzuje się typowym układem przestrzennym dla terenów podmiejskich. Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana została w oparciu o historyczny układ urbanistyczny dawnej wsi Sidzina i rozlokowana jest wzdłuż traktów dróg.
Cały obszar leży w zasięgu obsługi istniejącej infrastruktury miejskiej, co stwarza korzystne warunki dla obsługi planowanego zagospodarowania.
Plan realizuje główne cele poprzez właściwe rozwiązania przestrzenne i programowe dla tego obszaru:
- zachowanie istniejącego charakteru zabudowy podmiejskiej, a w szczególności wartościowych historycznych układów urbanistycznych dawnej wsi Sidzina,
- tworzenie przestrzeni o atrakcyjnym, otwartym krajobrazie z dużym udziałem terenów zielonych,
- utrzymanie głównej funkcji obszaru zainwestowania mieszkalnego i usługowego,
- zapewnienie mieszkańcom obszaru właściwych standardów komunikacyjnych,
- dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej.
Rozwiązania planu umożliwiają realizację zabudowy mieszkaniowej o ekstensywnym charakterze dla mieszkańców i inwestorów, którzy preferują spokojniejszy, oddalony od centrum miasta styl życia i zamieszkania.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-06 10:19:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-25 11:24:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 07:55:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 11:17:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 10:29:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-08 12:29:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:56:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:28:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 08:29:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-26 13:34:41
TOMASZ GDULA
 Edycja