Obowiązujący plan ZABŁOCIE Logo
 

UWAGA:
1) Od dnia 25 lipca 2017 r. w obszarze planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru SKŁAD SOLNYPrzekierowanie do strony planu
2) Od dnia 30 grudnia 2006 r. w obszarze planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJPrzekierowanie do strony planu
3) W obszarze planu sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGOPrzekierowanie do strony planuZABŁOCIE - ZACHÓDPrzekierowanie do strony planu

4) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2009 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabłocie" w zakresie obejmującym: § 5 ust. 4 pkt 7, § 65 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 lit. e, ust. 5 pkt 1, § 87 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret 3.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 12 stycznia 2010 r.

 

Powierzchnia planu - 174,6 ha (173,7 ha od 25 lipca 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZABŁOCIE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 559, poz. 3534 z dnia 19 września 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 20 października 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (ok. 10 MB) - Załącznik nr 1 do uchwały
- zaktualizowany na dzień 25 lipca 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (ok. 14 MB) - Załącznik nr 2 do uchwały
- zaktualizowany na dzień 25 lipca 2017 r.

dokument png-rysunek

Rysunek planu (ok. 7 MB) - Załącznik nr 1 do uchwały
- uchwalony w dniu 28 czerwca 2006 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Wykaz obiektów i zespołów objętych prawną ochroną
i opieką konserwatorską oraz ochroną ustaloną planem
Załącznik nr 3 do uchwały

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 559, poz. 3534 z dnia 19 września 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dokument PDF ze strony wrotamalopolski.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje bardzo atrakcyjny obszar położony w centrum Krakowa na prawym brzegu Wisły - obejmując wschodnią część Starego Podgórza, tereny Starego Zabłocia oraz tereny Zabłocia Wschód do ul. Stoczniowców. Plan zakłada rewitalizację i rozwój Starego Podgórza - zachowując najcenniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego i miejsca pamięci narodowej, jako elementy tożsamości lokalnej. Rewitalizacja Starego Podgórza spowoduje wzrost atrakcyjności tej śródmiejskiej dzielnicy, poprawiając warunki życia i standardy zamieszkania jej mieszkańców. Zrealizowana przebudowa placu Bohaterów Getta o istotnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych i przestrzennych, która znacząco wyróżnia go w zabytkowym układzie urbanistycznym Starego Podgórza stanowi miejsce zainteresowań turystów z całego świata. Plan przewiduje restrukturyzację i rewitalizację terenów poprzemysłowych Zabłocia poprawiając wizerunek tej części miasta, definiując nowy układ urbanistyczny Zabłocia oraz kształtując w nim nowy ład przestrzenny w integracji z miastem i rzeką Wisłą. Poza strefą przestrzenną Zabłocia, dla której plan ustala nowe funkcje i ramy przestrzenne w nowym zdefiniowanym w planie układzie komunikacyjnym rozwinie się struktura instytucjonalna oraz kulturalna: na terenie Zabłocia plan przewiduje realizację centrów kulturalnych i biznesowych, także w historycznym zespole obiektów Fabryki Schindlera (cyklicznie odbywają się wystawy zdjęć, grafiki, spektakle teatralne), rozwój Kampusu Krakowskiej Szkoły Wyższej, który ściąga na Zabłocie setki studentów. Plan umozliwia rozwój istniejących działających firm i powstawanie nowych. Plan przewiduje rewaloryzację Bulwarów Wisły, w celu uzyskania znaczącej aktywizacji funkcjonalnej brzegów rzeki i samej rzeki Wisły, aby uzyskać harmonijne i atrakcyjne wnętrze doliny rzeki, na odcinku od Mostu Powstańców do stopnia wodnego "Dąbie". Plan zakłada wybudowanie ponad 6 kilometrów nowych dróg, dzięki którym wszystkie fragmenty miasta nim objęte uzyskają wygodny dojazd do dróg zewnętrznych. System komunikacyjny stanie się bardziej czytelny dla użytkownika przestrzeni, satysfakcjonujący i efektywny. Bardzo szeroki zakres funkcji usługowych, przewidzianych planem umożliwi w przyszłości podejmowanie różnych działań, uczyni Zabłocie wartościowym rejonem i da zatrudnienie Krakowianom. Do trwałych korzystnych zmian wywołanych ustaleniami planu należy wprowadzenie funkcji mieszkalnych o niskiej i średniej intensywności, co umożliwi osiedlanie na obszarze Zabłocia w większej skali niż dotychczas. Zakaz utrwalania zabudowy tymczasowej o niskiej jakości pozwoli w przyszłości na wzrost poziomu estetycznego całej dzielnicy.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip