Historia sporządzenia planu GÓRKA NARODOWA ZACHÓD Logo

Powierzchnia planu - 144 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


W dniu 25 października 2006 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIX/1283/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA ZACHÓD" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 34, poz. 179 z dnia 22 stycznia 2007 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 22 lutego 2007 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiPlan obejmuje obszar ograniczony od północy granicą administracyjną miasta Krakowa, od wschodu Aleją 29 Listopada, od południa linią kolejową Katowice - Warszawa, od zachodu ul. Górnickiego, ul. Wądół, ul. Koralową, ul. Górka Narodowa do granicy administracyjnej miasta.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 27 października 2004 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 30 listopada 2004 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2321/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2004 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 28 kwietnia 2006 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 8 maja do 5 czerwca 2006 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 17 maja 2006 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 20 czerwca 2006 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1456/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2006 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1960/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2006 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 października 2006 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 października 2006 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr CXIX/1283/06 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 34, poz. 179 z dnia 22 stycznia 2007 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1960/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2006 r.

DRUK NR 1466:
- w dniu 11 października 2006 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 25 października 2006 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr CXIX/1283/06 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXVIII - 11 października 2006 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXIX - 25 października 2006 r.

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 maja do 5 czerwca 2006 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa (ok. 3 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika, ciepłownictwo (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 17 maja 2006 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 maja do 5 czerwca 2006 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)
informacja o wykonawcyPrognoza została wykonana przez firmę Bzowski i Spółka ECO - CONCEPT S.C. w Krakowie

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia 2006 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XLIV/405/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Zachód oraz prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu: w dniach od 8 maja 2006 r. do 5 czerwca 2006 r.(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 – 16:30,
- od wtorku do piątku: 8:00 - 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, wnieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres: ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 17 maja 2006 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godzinie 14:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy - Prawo ochrony środowiska - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej poddaje się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 20 czerwca 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 października 2004 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XLIV/405/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód", obejmującego obszar ograniczony od północy granicą administracyjną miasta Krakowa, od wschodu aleją 29-go Listopada, od południa linią kolejową Katowice - Warszawa, od zachodu ul. Górnickiego, ul. Wądół, ul. Koralową, ul. Górka Narodowa do granicy administracyjnej miasta.
Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22 (Dziennik Podawczy – pok. nr 17), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do 30 listopada 2004 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XLIV/405/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1960/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1456/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2321/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 235/2006 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2006 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód" (Druk nr 1466):


  dokument pdf-tekstTreść opinii


 2. Opinia Nr 175/2006 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2006 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść opinii

_do górydo góryOdnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip