Dokument archiwalny

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w celu określenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2


Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 marca 2007 r. stwierdził nieważność uchwały Nr CXVI/1225/06 z dnia 13.09.2006 r. w całości.
Wyrok jest prawomocny od dnia 2 maja 2007 r.Powrót