PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA 2020

Ważne Informacje:

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wnioski o udzielenie dotacji na termomodernizacje budynków jednorodzinnych będzie można składać:

 • w formie elektronicznej,
 • do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się w siedzibie Wydziału przy Rynku Podgórskim 1,
 • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza.

Ogólna informacja dostępna pod numerem tel. 12 616 88 48

 

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa został przyjęty Uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami.

 

Zgodnie z zasadami Programu wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru tj. od 25 maja do 30 czerwca br.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJIBUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

Wnioski na rok 2020:

 

Podmiot niebędący przedsiębiorcą
Udzielenie dotacji Wniosek PDF | Wniosek Word
Załączniki do wniosku Oświadczenie
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Informacja dotycząca ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy
Rozliczenie dotacji Wniosek PDF | Wniosek Word
Wzór umowy

Wzór umowy na rok 2020 o udzielenie dotacji celowej obejmującej termomodernizację budynków jednorodzinnych


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: jp.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska. Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy i Prokuratura Europejska oraz podmioty, z którymi współpracuje Gmina Miejska Kraków celem realizacji procesu dotacji.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi: Uchwała Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

Ponadto informujemy, że Twoje dane w zakresie: informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku, adresu inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków, będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa - ROK 2018 (strona archiwalna)

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa - ROK 2019 (strona archiwalna)