Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH

PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

 

Czas trwania naboru: od dnia ogłoszenia do 5 października 2018 r.

 

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań z zakresu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, obejmujących:

• docieplenie ścian zewnętrznych,

• docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją,

• docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie,

• wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

 

Termomodernizacja budynku musi wynikać z opracowania zawartego w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej opisującej stan istniejący termomodernizowanego budynku, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

 

Dotacja udzielana jest do budynków:

• posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 roku;

• posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację (zawarł umowę dotacyjną) w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania.

 

2. Beneficjenci Programu.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,1985).

 

3. Wysokość dotacji.

Maksymalny koszt jednostkowy dotacji nie może przekroczyć 150 zł/m2 dla:

• kosztów docieplenia ścian zewnętrznych;

• kosztów docieplenia dachu/stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją;

• kosztów docieplenia podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

 

Maksymalny koszt jednostkowy dotacji nie może przekroczyć 400 zł/m2 dla kosztów wymiany okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej wyrażonych w m2 pow. stolarki.

 

Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

 

Ponadto, informuje się że:

• wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w § 3 ust. 2 umowy, której wzór dostępny jest na stronie: www.bip.krakow.pl;

• dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana w § 3 ust. 2 umowy;

• dotacja zostanie przekazana w przypadku zrealizowania całości zadania wskazanego w wybranym wariancie prac termomodernizacyjnych i osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego.

 

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub przesyła na adres: Wydział ds. Jakości Powietrza, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Złożenie wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest równoznaczne z wniesieniem go do Urzędu Miasta Krakowa.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny:

• na stronie www.bip.krakow.pl,

• w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK:

o al. Powstania Warszawskiego 10,

o os. Zgody 2,

o ul. Wielicka 28a.

 

5. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji.

Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r.

Wnioski złożone w danym naborze na które nie została udzielona dotacja z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu nie podlegają rozpoznaniu.

 

W przypadku ogłoszenia kolejnego naboru, osoby których wnioski nie podlegały rozpoznaniu z powodu braku środków finansowych w poprzednim naborze, chcąc nadal ubiegać się o dotację, zobowiązane są do ponownego złożenia wniosku.

 

6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.

Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności wpływu.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji, wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia: pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do czasu usunięcia braków wniosek nie będzie rozpatrywany.

 

Wymagane jest osiągnięcie efektu ekologicznego, tj.:

a) zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w budynku o minimum 25% w wyniku realizacji zaleceń wskazanych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego,

lub

b) uzyskanie minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku tj. maksymalna wartość wskaźnika EPH+W nie może być większa niż 150 kWh/(m2 x rok) - w przypadku budynków, w których nastąpi zmiana systemu ogrzewania w ramach dotacji z Programu Ograniczania Niskiej Emisji współfinansowanego ze środków budżetu Miasta i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W przypadku budynków zabytkowych istnieje możliwość odstąpienia od osiągnięcia wskaźnika EPH+W na poziomie nie większym niż 150 kWh/(m2 x rok) i wykonanie jedynie prac termomodernizacyjnych określonych w ocenie energetycznej. W przypadku budynków w których w stanie przed termomodernizacją wartość wskaźnika EPH+W nie była większa niż 150 kWh/(m2 x rok) na podstawie oceny energetycznej, wymagane jest osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o minimum 25%, bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego.

 

7. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 przypadająca na realizację Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa wynosi 1 000 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa odpowiedniej uchwały.

 

8. Sposób udzielania dotacji i wzór umowy.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl

 

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji.

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji nie później niż do dnia 10 listopada 2018 roku.

Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji  dostępny jest na stronie: www.bip.krakow.pl

 

10. Informacja o środkach odwoławczych.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 

11. Dodatkowe informacje.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

• koszty sporządzenia dokumentacji w ramach zadania (dokumentacja techniczna, audyt energetyczny, ocena energetyczna i inne);

• koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego.

 

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Punktach Informacyjno - Doradczych Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:

 

- Al. Powstania Warszawskiego 10 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 18:00

 

- os. Zgody 2 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30

 

- ul. Wielicka 28a - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30

 

Ogólna infolinia dostępna pod numerem tel. 12 616 8848

 

 

 

 


 

 

Zobacz także: