OTWARTE KONKURSY OFERT NA PROWADZENIE ŻŁOBKÓW

 

 

 

 

Brak aktualnych ogłoszeń w sprawie otwartych konkursów ofert.

 

 

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

 

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie dzierżawy budynku.

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 26 czerwca 2020 roku o godz. 15.00.

Termin wizji lokalnej budynku wyznaczono na dzień 16 czerwca 2020 roku o godz. 17.30 przy ul. Domagały 63 i 65.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 15 czerwca 2020 roku  o godz. 10.00.

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie żłobka przy ul. Wizjonerów

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 31 października 2019 roku o godz. 15.00.

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 17 października 2019 roku o godz. 14.00 przy ul. Wizjonerów 4.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 17 października 2019 roku o godz. 10.00.

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie żłobka przy ul. Bunscha

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 31 października 2019 roku o godz. 15.00.

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 18 października 2019 roku o godz. 14.00 przy ul. Bunscha 12.  

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 17 października 2019 roku o godz. 10.00.

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie żłobka przy ul. Lipskiej 75

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie dzierżawy budynku.

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 22 października 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 8 października 2019 roku o godz. 10.00.

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie żłobka przy ul. Radzikowskiego 100J

1. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

 

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie żłobka przy ul. Radzikowskiego 100K

1. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

 

 

 

UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

 

Na podstawie działu XIII ust. 31 ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 sierpnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej, w dniu 22 sierpnia 2019 r.w treści ogłoszenia oraz w załączniku nr 1 do ogłoszenia stanowiącym Formularz oferty, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Treść działu XII ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„3.Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 8 (sekretariat), z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego tj.: „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”.”;

 

2) W załączniku nr 1 do ogłoszenia stanowiącym Formularz oferty, pkt VII otrzymuje brzmienie:

„VII. Proponowana kadra opiekuńcza i jej wynagrodzenie oraz kadra pielęgniarska.

(wypełnia oferent – należy wpisać w szczególności:

1) liczbę etatów i kwalifikacje kadry opiekuńczej – nie mniej niż 8 etatów, przy udziale, której oferent będzie świadczyć opiekę w żłobku, w tym dodatkowy personel świadczący opiekę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz proponowane miesięczne minimalne wynagrodzenie opiekuna brutto w przeliczeniu na pełny etat;

2) sposób zapewniania opieki pielęgniarskiej tj. przez pielęgniarkę/położną).”.

 

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

 

Załącznik:

 

Zaktualizowany Formularz oferty