OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn.

„Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”

oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 

 

Prezydent Miasta Krakowa, na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13

ust. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da, ust. 2e i ust. 2f ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 2377/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Kraków;

2) konkursie - rozumie się przez to niniejszy otwarty konkurs ofert;

3) budynku – rozumie się przez to budynek Gminy przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie;

4) ogłoszeniu - rozumie się przez to niniejsze ogłoszenie;

5) rodzicu - rozumie się przez to także opiekuna prawnego albo inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;

6) umowie – rozumie się przez to umowę dotacyjną na podstawie, której oferent będzie realizował niniejsze zadanie publiczne będące przedmiotem konkursu;

7) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.);

8) żłobku – rozumie się przez to żłobek w rozumieniu ustawy.

 

I. Tytuł zadania publicznego:

„Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

 

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest zlecenie prowadzenia żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy.

 

Zadanie publiczne obejmuje prowadzenie żłobka dla 100 dzieci (obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu opinie inspektora sanitarnego i komendanta Państwowej Straży Pożarnej dopuszczają prowadzenie w budynku żłobka na 100 miejsc). Dopuszcza się zmianę liczby miejsc, w tym także ich zwiększenie, gdy wynikać to będzie z decyzji inspektora sanitarnego lub komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

 

III. Komórka zlecająca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

 

 

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-3 ustawy tj.:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

- posiadające co najmniej 1 (słownie: jedno) roczne doświadczenie w prowadzeniu co najmniej jednego żłobka. Doświadczenie w prowadzeniu żłobka ustalane jest na dzień, w którym upływa termin składania ofert w konkursie.

 

V. Termin realizacji zadania publicznego:

Od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 31 lipca 2022 roku, w tym:

1) dostosowanie i wyposażenie budynku do potrzeb prowadzenia w nim żłobka dla 100 dzieci, poprzez w szczególności zakup: mebli, pomocy dydaktycznych oraz zabawek w terminie: od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

2) prowadzenie naboru do żłobka: od dnia 2 grudnia 2019 roku;

3) prowadzenie żłobka dla 100 dzieci: najwcześniej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 lipca 2022 roku, z zastrzeżeniem, że świadczenie opieki nad dziećmi winno nastąpić najpóźniej od dnia 7 stycznia 2020 roku.

 

W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od oferenta, uniemożliwiających rozpoczęcie świadczenia opieki nad dziećmi, w terminie o którym mowa w pkt. 3, Gmina może wyrazić zgodę na zmianę tego terminu.

 

VI. Maksymalna wysokość dotacji Gminy na realizację zadania publicznego:

1. Maksymalna wysokość dotacji Gminy w 2019 r. na dostosowanie i wyposażenie budynku na potrzeby prowadzenia w nim żłobka dla 100 dzieci wynosi: 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wysokość niezbędnej dotacji na dostosowanie i wyposażenie budynku określa oferent.

 

Określona przez oferenta wysokość niezbędnej dotacji na dostosowanie i wyposażenie budynku, kompletność planowanego dostosowania i wyposażenia budynku oraz przejrzystość, zasadność i racjonalność kosztów, a także wkład rzeczowy oferenta w tym zakresie, stanowią kryteria oceny oferty.

 

Oferent zobowiązany jest dostosować i wyposażyć budynek zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U z 2019 r. poz. 72).

 

Dotacja na dostosowanie i wyposażenie budynku zostanie przekazana oferentowi przez Gminę jednorazowo, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu 12 listopada 2019 roku.

 

2. Maksymalna wysokość dotacji Gminy na prowadzenie żłobka dla 100 dzieci, w danym roku, wynosi:

1) w 2020 roku: 1 080 000 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) w 2021 roku: 1 080 000 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

3) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku: 630 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Maksymalna miesięczna wysokość dotacji Gminy na jedno dziecko objęte opieką żłobka,

w wymiarze do 10 godzin dziennie, wynosi: 900 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

 

Proponowaną miesięczną wysokość dotacji na jedno dziecko objęte opieką żłobka

(jedną jednolitą kwotę na cały okres realizacji zadania publicznego w latach 2020-2022) określa oferent i stanowi ona kryterium oceny oferty.

 

Poprzez dziecko objęte opieką żłobka rozumie się dziecko, które jest objęte opieką żłobka na podstawie umowy zawartej z rodzicem.

 

Wysokość należnej dotacji Gminy będzie ustalana w następujący sposób: określona przez oferenta miesięczna wysokość dotacji na dziecko objęte opieką żłobka x liczba dzieci objętych opieką w danym miesiącu (ustalana na podstawie umów zawartych z rodzicami), przy czym nie więcej niż 100.

 

Dotacja przekazywana będzie w transzach kwartalnych, w terminie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał, z zastrzeżeniem, że w styczniu danego roku do 20 dnia tego miesiąca. W przypadku, gdy kwartalna transza dotacji zostanie przekazana w wysokości wyższej niż należna, kolejna transza dotacji zostanie odpowiednio pomniejszona (nie dotyczy stycznia danego roku).

 

Dotacja może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania publicznego, w tym ponad maksymalne kwoty dotacji określone powyżej, w przypadku:

 

1) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę i w celu podniesienia wynagrodzeń opiekunów, zatrudnionych w żłobku w oparciu o umowy o pracę, o kwotę wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku ubiegłego i pokrycia kosztów z tym związanych, z zastrzeżeniem, że zwiększenie dotacji w tym zakresie może nastąpić najwcześniej w 2021 roku i wymaga złożenia przez oferenta wniosku zawierającego w szczególności: liczbę etatów opiekunów, aktualną wysokość wynagrodzeń opiekunów oraz wyliczenie kosztów wzrostu wynagrodzeń;

2) obniżenia przez Gminę opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku lub za wyżywienie. W takim przypadku, o kwotę tego obniżenia powiększana jest miesięczna dotacja Gminy na dziecko objęte opieką żłobka, przy jednoczesnym obniżeniu opłat ponoszonych przez rodziców na rzecz oferenta;

3) zwiększenia liczby miejsc w żłobku.

 

VII. Miejsce realizacji zadania publicznego, warunki lokalowe i szacowane koszty związane z utrzymaniem budynku:

Miejscem realizacji zadania publicznego jest budynek przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie, który stanowi własność Gminy.

 

Łączna powierzchnia budynku wynosi ok. 1 391 m2 (powierzchnia użytkowa: ok. 860 m2 )

Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

1) parter - wiatrołap I – ok. 7 m2, wózkownia – ok. 11 m2, szatnia – ok. 37 m2, poczekalnia – ok. 16 m2, toaleta – ok. 5 m2, szatnia pracownicza – ok. 4 m2, toaleta – ok. 1,5 m2, przyjęcie cateringu – ok. 3 m2, wiatrołap II – ok. 2,50 m2, kuchnia – ok. 27 m2 , klatka schodowa I – ok. 15 m2, pomieszczenie techniczne – ok. 2 m2, pomieszczenie gospodarcze I – ok. 3 m2, wymiennikownia – ok. 14 m2, pomieszczenie gospodarcze II – ok. 4 m2, sala zabaw I – ok. 41 m2, łazienka I – ok. 10 m2, sala zabaw II – ok. 65 m2, sala zabaw III – ok. 65 m2, sala zabaw IV – ok. 41 m2, łazienka II – ok. 10 m2, klatka schodowa II – ok. 17 m2, komunikacja - ok. 39 m2, magazyn wózków – ok. 6 m2, zmywalnia wózków – ok. 3 m2, zmywalnia – ok. 3 m2, magazyn mleka – 3,50 m2 .

2) piętro - klatka schodowa – ok. 10 m2, dwa pokoje biurowe – ok. 32,5 m2, izolatka – ok. 12 m2, trzy toalety – łącznie ok. 5 m2, przedsionek – ok. 3 m2, pralnia z suszarnią – ok. 8 m2, umywalnia – ok. 9 m2, natrysk – ok. 2 m2, szatnia personelu – ok. 16 m2, klatka schodowa – ok. 15 m2, łazienka – ok. 10 m2, sala zabaw I - ok. 38 m2, sala zabaw II – ok. 79 m2, komunikacja - ok. 44 m2, pomieszczenie socjalne – ok. 9 m2, magazyn mleka – ok. 6,50 m2, sala zabaw III – ok. 94 m2, łazienka – ok. 10 m2.

 

Żłobek wyposażony jest w wentylatornię (na poddaszu). Powierzchnia nieużytkowa poddasza wynosi: ok. 150 m2.

 

Wysokość pomieszczeń wynosi: parter – 2,70 m, piętro - 3,10 m. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Teren żłobka jest ogrodzony.

 

Do budynku przynależy grunt o powierzchni ok. 3 137 m2.

 

Poniżej, wyłącznie pomocniczo, przedstawia się zakres niezbędnego wyposażenia budynku

do celów prowadzenia w nim żłobka:

1) szafki w szatni dla co najmniej 100 dzieci, 20 szafek na zabawki i artykuły dla dzieci,

5 przewijaków, 8 regałów na przybory toaletowe w łazienkach, 4 dywany, 50 łóżeczek, 50 leżaków, 20 krzeseł do karmienia, 2 stoliki do karmienia, 20 stolików, 100 krzesełek, 4 tablice korkowe na prace dzieci, ściana sensoryczna, zabawki;

2) wyposażenie biura - 2 biurka, 2 szafki, 12 krzeseł, szafki do szatni personelu;

3) wyposażenie kuchni – komplet mebli kuchennych, mikrofalówka, 4 czajniki, 2 wózki do rozwożenia jedzenia, komplety naczyń i sztućców dla 100 dzieci, 12 dzbanków na wodę, miski, garnki, zmywarko - wyparzarka, kuchenka, blaty robocze, szafka na naczynia.

 

Szczegółowy zakres planowanego dostosowania i wyposażenia budynku, oferent przedstawia w kosztorysie stanowiącym część składową oferty.

 

W dniu 8 października 2019 roku o godz. 17.00 oferenci mogą dokonać wizji lokalnej budynku w celu szczegółowego zapoznania się z nim, w tym ustalenia zakresu planowanego przez oferenta niezbędnego dostosowania i wyposażenia budynku w celu prowadzenia w nim żłobka oraz kosztów związanych z jego prowadzeniem.

 

Budynek zostanie przekazany przez Gminę podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana do realizacji na podstawie umowy dzierżawy. Budynek będzie w posiadaniu oferenta nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że oferent będzie mógł dokonywać, w okresie od dnia 12 listopada do dnia 31 grudnia 2019 roku, w uzgodnieniu z Gminą, stosownych ustaleń i pomiarów budynku w celu jego dostosowania i wyposażenia.

 

Wszelkie koszty związane z dysponowaniem, użytkowaniem i utrzymaniem budynku oraz przynależnego gruntu, w tym czynsz dzierżawny, opłaty za media oraz opłaty związane z przeprowadzaniem wymaganych przepisami prawa stosownych okresowych przeglądów, ponosi oferent.

 

Miesięczne koszty czynszu dzierżawnego oraz szacowane średniomiesięczne koszty mediów i innych kosztów utrzymania budynku wynoszą:

 

1) czynsz dzierżawny: 3 145 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych 00/100), w tym VAT 23%;

2) opłaty za media w zakresie: prąd, ogrzewanie, woda, ścieki, winda, odpady komunalne, telefon, Internet: ok. 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);

3) naprawy, koszenie trawy, odśnieżanie: ok. 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

 

Szacowane koszty, o których mowa w pkt. 2-3 przedstawiane są wyłącznie pomocniczo. Rzeczywiste koszty utrzymania budynku zależą m.in. od sposobu jego użytkowania, zużycia mediów oraz przyjętej koncepcji prowadzenia żłobka przez oferenta.

 

VIII. Opis i warunki realizacji zadania publicznego:

Liczba miejsc w żłobku: 100 (słownie: sto). Żłobek winien być prowadzony dla 100 dzieci zgodnie z zapisami ustawy, z uwzględnieniem poniższych warunków.

 

1. Adresaci zadania publicznego:

Opieką żłobka mogą być objęte wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

 

2. Zadania Żłobka:

Do zadań żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;

5) zapewnienie dzieciom opieki przez odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach, w tym opieki pielęgniarki lub położnej;

6) zapewnienie dzieciom odpowiedniego wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;

7) ścisła współpraca z Gminą i rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności w zakresie jego bieżącego funkcjonowania, warunków, zakresu oraz jakości świadczonej opieki i prowadzonych zajęć.

 

3. Dni i godziny funkcjonowania żłobka oraz rekrutacja dzieci:

1) żłobek ma funkcjonować w dni robocze od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach: od 7:00 do 17:00 i świadczyć opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie. Ostateczne godziny pracy żłobka winny być ustalone biorąc pod uwagę opinie rodziców i Gminy;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodzica;

3) rekrutacja do żłobka prowadzona jest w trybie ciągłym. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc. Do żłobka przyjmowane są dzieci według poniższej kolejności:

a) dzieci które są/były objęte opieką żłobka prowadzonego przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie w 2019 roku;

b) dzieci z rodzin objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin;

c) dzieci, których rodzice przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin;

d) dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.

 

4. Personel żłobka:

1) pracą żłobka winien kierować dyrektor posiadający kwalifikacje określone ustawą;

2) skład personelu zatrudnionego w żłobku winien być dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka;

3) jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci;

4) w żłobku winna być zatrudniona przynajmniej jedna pielęgniarka lub położna;

5) opiekunowie sprawujący opiekę w żłobku, co najmniej w wymiarze o którym mowa w pkt. 6, winni być zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę (umowa musi zawierać dokładny adres miejsca świadczenia pracy). Ustala się minimalne miesięczne wynagrodzenie opiekuna w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w przeliczeniu na pełny etat. Oferent może różnicować wynagrodzenie opiekunów, w szczególności w zależności od ich kwalifikacji i doświadczenia, a także przyznawać premie i inne dodatki, w tym motywacyjne, z zastrzeżeniem minimalnego wynagrodzenia określonego powyżej;

6) żłobek zapewnia odpowiednią liczbę opiekunów, zgodnie z wymogami ustawy, przy czym ustala się minimalną liczbę etatów opiekunów w żłobku świadczącym opiekę dla 100 dzieci: nie mniej niż 15 etatów. W przypadku, gdy żłobek świadczy opiekę dla mniejszej liczby dzieci, wymaganą liczbę etatów opiekunów wylicza się proporcjonalnie, z zastrzeżeniem obowiązku spełniania wymogów określonych ustawą.

 

5. Warunki realizacji zadania, w tym pobierania opłat od rodziców:

1) oferent zobowiązany jest dostosować budynek, zakupić odpowiednie wyposażenie żłobka i wydatkować w tym zakresie otrzymaną dotację w terminie: do dnia 31 grudnia 2019 roku;

2) żłobek winien być prowadzony w budynku, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne. Oferent, po zawarciu umowy z Gminą, zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji potwierdzających spełnianie wymagań przeciwpożarowych i sanitarno - lokalowych. Dopuszcza się możliwość, aby decyzje te Gmina uzyskała na swoją rzecz. Ostatecznych ustaleń dotyczących sposobu wykonania obowiązków związanych z potwierdzeniem spełniania wymagań przeciwpożarowych, lokalowych i sanitarnych, oferent dokonuje z Gminą, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Gmina i jest ona dla oferenta wiążąca;

3) żłobek winien być zarejestrowany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do dnia 7 stycznia 2020 roku, z zastrzeżeniem postanowień działu V ogłoszenia pn. Termin realizacji zadania publicznego;

4) nabór do żłobka winien być prowadzony od dnia 2 grudnia 2019 roku;

5) świadczenie opieki nad dziećmi winno nastąpić najpóźniej od dnia 7 stycznia 2020 roku, z zastrzeżeniem postanowień działu V ogłoszenia pn. Termin realizacji zadania publicznego;

6) miesięczna ryczałtowa opłata, pobierana przez oferenta od rodziców za opiekę nad dzieckiem, nie może przekraczać wysokości opłaty obowiązującej w gminnym żłobku i wynosi: 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);

7) miesięczna ryczałtowa opłata, pobierana przez oferenta od rodziców za całodzienne wyżywienie w żłobku, nie może przekraczać wysokości opłaty obowiązującej w gminnym żłobku i wynosi: 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

8) w przypadku, gdy Gmina podwyższy opłatę, o której mowa w pkt. 6 lub w pkt. 7 w gminnych żłobkach, oferent na wniosek Gminy także zwiększa wysokość tej opłaty,

do wysokości wskazanej przez Gminę, przy czym o kwotę tego zwiększenia pomniejszana jest miesięczna dotacja Gminy na dziecko objęte opieką;

9) w przypadku, gdy Gmina obniży opłatę, o której mowa w pkt. 6 lub w pkt. 7 w gminnych żłobkach, oferent na wniosek Gminy także obniża wysokość tej opłaty, do wysokości wskazanej przez Gminę, przy czym o kwotę tego obniżenia powiększana jest miesięczna dotacja Gminy na dziecko objęte opieką żłobka. W takim przypadku dotacja Gminy może przekroczyć kwotę dotacji określoną w dziale VI ogłoszenia;

10) opłaty, o których mowa w pkt. 6 i 7 mogą być pobierane przez oferenta w wysokości wyższej niż określone odpowiednio w tych punktach, wyłącznie za zgodą Gminy;

11) żłobek nie może nakładać na rodziców innych opłat niż określone w pkt. 6 i 7, z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13;

12) żłobek może pobierać od rodziców opłaty za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin;

13) dopuszcza się prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci objętych opieką żłobka, których finansowania nie obejmuje dotacja Gminy i opłata, o której mowa w pkt. 6, za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodzica, z zastrzeżeniem, że:

a) zajęcia te muszą mieć charakter fakultatywny (uczestnictwo dziecka zależy od decyzji rodzica) i nie mogą zakłócać prawidłowego funkcjonowania żłobka;

b) w żłobku oraz na stronie internetowej żłobka winien być zamieszczony cennik dodatkowych zajęć.

 

IX. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest utworzenie i prowadzenie żłobka dla 100 dzieci na zasadach i warunkach określonych w ogłoszeniu.

 

X. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Dostosowanie i wyposażenie budynku, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie żłobka, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa do dnia 7 stycznia 2020 roku.

2. Objęcie opieką żłobka 100 dzieci, w każdym miesiącu jego funkcjonowania.

3. Żłobek, w całym okresie jego funkcjonowania, zapewnia odpowiednią liczbę personelu, w tym opiekunów, zgodnie z wymogami ustawy i ogłoszeniem/ofertą.

 

XI. Zasady przyznania dotacji Gminy oraz rozliczania opłat od rodziców:

1. Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W konkursie do realizacji może zostać wybrana oferta, która otrzymała najwyższy wynik punktowy w ocenie merytorycznej, z zastrzeżeniem ust. 11 oraz działu XIII ust. 22.

3. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem żłobka.

4. Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie niezgodna z zapisami ogłoszenia będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

5. Oferent pobiera opłaty od rodziców zgodnie z postanowieniami działu VIII ust. 5 ogłoszenia. Środki te nie podlegają rozliczaniu przez oferenta.

6. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów, w tym o których mowa w dziale X ogłoszenia, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

7. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Warunkiem prowadzenia żłobka i przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

10. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Referatem ds. Żłobków - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego, w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

11. Niedotrzymanie powyższego terminu może być uznane przez Gminę jako rezygnacja z przyznanej dotacji. W takim przypadku Gmina może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem, którego oferta otrzymała największą z kolei liczbę punktów, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu.

12. Dotacja będzie przekazywana zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu.

13. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

14. Oferta stanowi integralną część umowy.

15. Udostępnienie budynku następuje na podstawie odrębnej umowy.

16. Dopuszcza się zwiększenie wysokości dotacji w trakcie realizacji zadania publicznego na zasadach, o których mowa w dziale VI ust. 2 i dziale VIII ust. 5 pkt 9.

17. Dotacja udzielona z budżetu Gminy i niewykorzystana w terminie, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z ewentualnymi odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869).

18. Z realizacji i wykonania zadania publicznego oferent sporządza stosowne informacje i sprawozdania, w terminach określonych w umowie i na formularzach określonych przez Gminę. Oferent przekazuje Gminie:

1) miesięczne informacje określające liczbę dzieci objętych opieką żłobka;

2) sprawozdania: półroczne, roczne i końcowe.

19. W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy dzierżawy budynku, Gmina zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na realizację zadania publicznego.

20. W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy na realizację zadania publicznego, Gmina zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy dzierżawy.

 

XII. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Oferta winna być popisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną/e. Jeśli osoba nie dysponuje imienną pieczątką, podpis winna złożyć pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 8 (sekretariat), z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego tj.: „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

4. Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu) uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

XIII. Komisja konkursowa, sposób oceny i wyboru oferty oraz termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

1. Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. W skład Komisji wchodzi do 8 osób z prawem głosu, w tym:

1) do pięciu przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w tym przewodniczący Komisji i zastępca przewodniczącego,

2) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

3. W skład Komisji wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez ww. organizacje lub podmioty, biorące udział w konkursie.

4. Prezydent Miasta Krakowa wybiera do Komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zlecanego zadania publicznego.

5. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), jeżeli:

1) żadna organizacja/podmiot nie wskaże osób do składu Komisji lub;

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji lub;

3) wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

6. Komisja może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Osoby te mogą w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym;

2) wydawać opinie.

7. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

8. Członek Komisji jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o tym, że nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 oraz o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

9. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Komisja pracuje na posiedzeniach jawnych w składzie liczącym ponad połowę jej składu osobowego, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a członkowie Komisji swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez jego zastępcę.

12. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu.

13. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo jego zastępcy w przypadku, gdy Przewodniczący nie bierze udziału w pracach Komisji.

14. Na pierwszym posiedzeniu Komisja otwiera oferty i sporządza listę ofert, które wpłynęły na konkurs.

15. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

16. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona przez Komisję z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;

3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

4) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

5) niewypełnienie wszystkich wymaganych punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

7) złożenie oferty w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione;

9) złożenie oferty, w której wnioskowana dotacja jest niezgodna z zapisami ogłoszenia.

17. Karta oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

18. Oferty spełniające warunki formalne są poddawane ocenie merytorycznej.

19. Ocena merytoryczna oferty dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria jakościowe i cenowe:

1) Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:

a) doświadczenie oferenta w prowadzeniu żłobka/żłobków, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w prowadzeniu dużych żłobków tj. o parametrach zbliżonych do zlecanego żłobka;

b) doświadczenie oferenta w prowadzeniu żłobka/żłobków na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków;

c) liczba etatów i kwalifikacje kadry opiekuńczej przy udziale, której oferent zamierza świadczyć opiekę w żłobku, w tym dodatkowy personel świadczący opiekę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz proponowane miesięczne minimalne wynagrodzenie opiekuna brutto w przeliczeniu na pełny etat, sposób zapewniania opieki pielęgniarskiej tj. przez pielęgniarkę lub położną, a także planowany sposób zapewnienia niezbędnej do prowadzenia żłobka kadry opiekuńczej, z uwzględnieniem pożądanego przez Gminę terminu rozpoczęcia świadczenia opieki nad 100 dziećmi;

d) rzetelność, terminowość i sposób rozliczania przez oferenta środków finansowych przekazywanych przez Gminę z przeznaczeniem na działalność związaną ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

e) warunki oraz jakość świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku/żłobkach prowadzonych przez oferenta (na podstawie protokołów z czynności nadzorczych z lat 2017-2019);

f) planowane przez oferenta dostosowanie i wyposażenie żłobka w 2019 r.,

w szczególności w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, w tym jego kompletność oraz przejrzystość, zasadność i racjonalność kosztów oraz proponowany wkład rzeczowy w tym zakresie przez oferenta.

2) Wysokość dotacji na dostosowanie i wyposażenie żłobka,

3) Wysokość miesięcznej dotacji do opieki nad jednym dzieckiem.

20. Karta oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia i zawiera szczegółowe kryteria oceny merytorycznej oraz ich punktację, w tym sposób wyliczania punktów oferty.

21. Komisja może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących złożonych ofert, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie lub niezbędnych do prawidłowej oceny oferty.

22. Komisja, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, może odrzucić ofertę w przypadku, gdy w jej ocenie oferta nie gwarantuje prawidłowej realizacji zadania publicznego, w szczególności w przypadku, gdy jej treść budzi zastrzeżenia w zakresie jakości i warunków sprawowania opieki nad dziećmi lub w przypadku, gdy w ramach zaproponowanej dotacji i uwzględniając opłaty ponoszone przez rodziców, nie będzie możliwości prawidłowej realizacji zadania publicznego.

23. Komisja ocenia oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert i proponuje Prezydentowi Miasta Krakowa wybór oferty oraz wysokość dotacji.

24. Komisja kończy pracę po przedstawieniu Prezydentowi Miasta Krakowa wyników oceny złożonych ofert.

25. W konkursie do realizacji może zostać wybrana oferta, która otrzymała najwyższy wynik punktowy w ocenie merytorycznej, z zastrzeżeniem ust. 22 i działu XI ust. 11.

26. Wyboru oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa, w terminie do 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

27. W przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, dokonuje z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia stosownych uzgodnień w zakresie realizacji zadnia publicznego.

28. Ogłoszenie wyników konkursu następuje niezwłocznie po ich zatwierdzeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich zatwierdzenia. Wyniki konkursu zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) na miejskim portalu dla organizacji pozarządowych;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.

29. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

30. Umowa na realizację zadania publicznego zawarta zostanie po zatwierdzeniu i opublikowaniu wyników konkursu.

31. Konkurs może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenie ofert.

32. Zapisy konkursu mogą zostać zmienione. W takim przypadku stosownemu wydłużeniu podlega termin składania ofert.

33. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

XIV. Informacja o środkach przeznaczanych przez Gminę na realizację zadań publicznych związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3:

1. W 2018 roku Gmina prowadziła 22 gminne żłobki oraz zleciła do realizacji 6 żłobków. Koszty prowadzenia gminnych żłobków wyniosły 41 308 559 zł, a koszty zleconych do realizacji żłobków wynosiły 860 906 zł.

2. W 2019 roku Gmina prowadzi 22 gminne żłobki oraz zleciła do realizacji 6 żłobków. Planuje się, że koszty prowadzenia gminnych żłobków wyniosą ok. 42 000 000 zł, a koszty zleconych do realizacji żłobków wyniosą ok. 922 356 zł.

 

XV. Ochrona danych osobowych:

W ramach realizacji zadania publicznego oferent jest zobowiązany do stosowania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

XVI. Stosowanie przepisów w sprawach nieuregulowanych:

Do wyłaniania podmiotów mających prowadzić żłobek stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

 

W pozostałym zakresie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869).

 

XVII. Publikacja ogłoszenia, w tym w zakresie naboru na członków Komisji.

Ogłoszenie zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) na miejskim portalu dla organizacji pozarządowych;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.

 

XVIII. Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja Konkursu, w tym obowiązujące formularze udostępnione są na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl i www.ngo.krakow.pl oraz w Referacie ds. Żłobków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30- 703 Kraków, piętro III, pokój nr 18.

2. Informacje dotyczące konkursu, w tym w zakresie jego warunków można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w Referacie ds. Żłobków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój nr 18, tel.: 12 616-92-84, 12 616- 94-90.

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Ogłasza się nabór do Komisji w celu dokonania oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

2. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;

2) mają doświadczenie w przedmiocie zlecanego zadania publicznego;

3) ich kandydatura zostanie zgłoszona poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia, podpisany przez samego kandydata i podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

3. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 8 października 2019 roku o godz. 10.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój nr 8 (sekretariat), w godz. 7.40 - 15.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl

 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty;

3. Karta oceny formalnej;

4. Karta oceny merytorycznej;

5. Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do Komisji.