Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków wykonywane są w szczególności przez:

 

 

 

1. Najwyższą Izbę Kontroli,

 

 

 

2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

 

 

 

3. Urząd Kontroli Skarbowej,

 

 

 

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

 

 

 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

 

 

 

6. Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r.:

 

LP Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Wykonanie budżetu państwa w 2018. WK-02.1710.2.2019
2 Minister Inwestycji i Rozwoju Zarząd Dróg Miasta Krakowa Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I WK-02.1710.3.2019
3 Małopolski Urząd Wojewódzki Zarząd Dróg Miasta Krakowa Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego WK-02.1710.4.2019
4 Małopolski Urząd Wojewódzki Zarząd Budynków Komunalnych Zamówienie publiczne na roboty budowlane, w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa, w zakresie remontu elewacji frontowej i wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Stolarskiej 15 w Krakowie WK-02.1710.12.2019
5 Centrum Projektów Europejskich Wydział ds. Turystyki Realizacja projektu CE936 SlowFood WK-02.1710.10.2019
6 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych WK-02.1710.8.2019
7 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa Urząd Miasta Krakowa Realizacja zadań wybranych we wszystkich edycjach Budżetu Obywatelskiego (miejskiego i dzielnicowego) WK-02.1710.5.2019
8 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Wydział Geodezji UMK Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WK-02.1710.7.2019
9 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów emitujących substancje szkodliwe WK-02.1710.9.2019
10 Małopolski Urząd Wojewódzki Zarząd Zieleni Miejskiej Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego WK-02.1710.11.2019
11 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Wsparcie systemu elektromobilności WK-02.1710.13.2019
12 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Wdrożenie przez administrację publiczną regulacji dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO WK-02.1710.14.2019
13 Małopolski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Krakowa Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dna 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci WK-02.1710.15.2019
14 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Centralizacja podatku VAT WK-02.1710.16.2019
15 Małopolski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Krakowa Wykorzystanie dotacji na realizację wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej WK-02.1710.17.2019
16 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Miejskie Centrum Obsługi Oświaty Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II WK-02.1710.18.2019