Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków wykonywane są w szczególności przez:

 

 

 

1. Najwyższą Izbę Kontroli,

 

 

 

2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

 

 

 

3. Urząd Kontroli Skarbowej,

 

 

 

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

 

 

 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

 

 

 

6. Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r.:

 

LP Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Wykonanie budżetu państwa w 2018. WK-02.1710.2.2019
2 Minister Inwestycji i Rozwoju Zarząd Dróg Miasta Krakowa Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I WK-02.1710.3.2019
3 Małopolski Urząd Wojewódzki Zarząd Dróg Miasta Krakowa Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego WK-02.1710.4.2019
4 Małopolski Urząd Wojewódzki Zarząd Budynków Komunalnych Zamówienie publiczne na roboty budowlane, w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa, w zakresie remontu elewacji frontowej i wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Stolarskiej 15 w Krakowie WK-02.1710.12.2019
5 Centrum Projektów Europejskich Wydział ds. Turystyki Realizacja projektu CE936 SlowFood WK-02.1710.10.2019
6 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych WK-02.1710.8.2019