Sporządzany plan WESOŁA - ZACHÓD Logo
 

Powierzchnia planu - 19,1 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - ZACHÓD".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu     Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Ukształtowane śródmiejskie dzielnice funkcjonalne, z których jedną stanowi obszar Wesołej, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego. Plan miejscowy dla obszaru "Wesoła - Zachód" wraz z aktualnie sporządzanym planem miejscowym dla obszaru "Wesoła – rejon ulicy Kopernika", ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego. Jest to plan miejscowy o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych i urbanistycznych, mający priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, w tym ochrona przestrzeni znajdującej się w strefie buforowej UNESCO, ochrona sylwety miasta oraz ochrona powiązań widokowych.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych