Strona sporządzanego planu WESOŁA - ZACHÓD Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 19,1 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
odbyło się w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r.


Termin składania uwag upływa z dniem 21 września 2020 r.


Sposoby i nowe zasady składania uwag
- patrz: Treść ogłoszeniaOdnośnik do strony z ogłoszeniem


Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Wyłożenie projektu planu-projektu ustaleń Strona - Wyłożenie prognozy oddziaływania na środowisko Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Ukształtowane śródmiejskie dzielnice funkcjonalne, z których jedną stanowi obszar Wesołej, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego. Plan miejscowy dla obszaru "Wesoła - Zachód" wraz z aktualnie sporządzanym planem miejscowym dla obszaru "Wesoła – rejon ulicy Kopernika", ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego. Jest to plan miejscowy o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych i urbanistycznych, mający priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, w tym ochrona przestrzeni znajdującej się w strefie buforowej UNESCO, ochrona sylwety miasta oraz ochrona powiązań widokowych.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoOdnośnik do strony - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego