Obowiązujący plan SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY Logo
 

UWAGA:

W dniu 2 marca 2019 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciły moc obowiązywania:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po zachodniej stronie ul. Dobrowolskiego, od ul. Kozienickiej do ul. StarzyńskiegoOdnośnik do planu
2) zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. GrzegorzewskiejOdnośnik do planu
3) oraz w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru scaleń SkotnikiOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 61,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR VI/111/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r., poz. 1390.

Plan obowiązuje od dnia 2 marca 2019 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 30 stycznia 2019 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r., poz. 1390 - ogłoszenie uchwały Nr VI/111/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNdokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 14 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 13 MB)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" obejmuje obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni, położony w granicach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo objęty programem Natura 2000. Głównym celem planu jest zachowanie ciągłości terenów zielonych, co będzie mieć istotne znaczenie dla kształtowania systemu przyrodniczego Miasta, w tym ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip