BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Księgowości – 2 etaty

(Nr ref. 12-19)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

minimum 3 lata przy wykształceniu średnim, w tym min. 2 lata doświadczenia w służbach finansowo- księgowych,

minimum 1 rok przy wykształceniu wyższym, w tym min. 1 rok doświadczenia w służbach finansowo- księgowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością budżetową, w tym sprawozdawczością budżetową;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawa o rachunkowości;

- Ustawa o podatku od towarów i usług;

- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

d) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

e) umiejętność pracy w zespole;

f) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Dekretowanie i ewidencja w WF-Fakir wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących należności publicznoprawnych;

- dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych dotyczących zrealizowanych dochodów budżetowych;

- weryfikacja poprawności klasyfikacji budżetowej zrealizowanych dochodów;

- przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych w zakresie dochodów budżetowych;

- Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz pod kątem wymogów ustawy o rachunkowości i podatku vat;

- Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych w programie księgowym

w zakresie wynagrodzeń (listy płac, rachunki do umów zleceń/o dzieło, rozliczenia ZUS) oraz prowadzenie rozrachunków;

- Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych w programie księgowym

w zakresie należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych;

- Weryfikacja poprawności przygotowanych przelewów bankowych, w tym zgodności

z dokumentami źródłowymi;

- Dokonywanie rozliczeń prowadzonych kont rozrachunkowych;

- Uzgadnianie sald kontrahentów w zakresie należności w egzekucji oraz nadpłat;

- Obsługa stron dotycząca stanu należności w egzekucji, odsetek za zwłokę, nadpłat

i innych rozliczeń związanych z należnościami w egzekucji dotyczące zajęcia pasa drogowego;

- Przygotowywanie zestawień z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

w tym niezbędnych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych;

- Obsługa kasy głównej na czas nieobecności kasjera;

- Dekretacja i ewidencja opłaty skarbowej oraz czuwanie nad terminowością przekazania do UMK;

- Weryfikacja zapisów i sald kont księgowych, w tym zgodności rozrachunków, nie rzadziej niż na koniec miesiąca.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Księgowości, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200,00 zł do 3800,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 12-19" - w terminie do dnia: 15.02.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 12-19)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 10 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant nie spełnił wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 9 kandydatów.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Inspektor w Dziale Księgowości (Nr ref. 12-19)- 2 etaty