BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat

(Nr ref. 63 -18)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne o specjalności drogowej lub mostowej;

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej wraz z przynależnością do izby inżynierów budownictwa;

d) staż pracy: co najmniej 4 lata.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Doświadczenie w administracji publicznej w pracy na stanowisku związanym z inwestycjami w budownictwie,

b) uprawnienia do projektowania: drogowe i/lub mostowe (lub odpowiadające),

c) doświadczenie przy realizacji kontraktów w systemie FIDIC,

d) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

e) posiadanie wiedzy z zakresu przygotowania i wdrażania przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy UE i innych poza unijnych źródeł finansowania;

f) wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego;

g) umiejętność czytania/ weryfikacji dokumentacji projektowej;

h) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

i) czynne prawo jazdy kat. B;

j) biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;

k) zdolność analitycznego myślenia;

l) umiejętność pracy w zespole;

m) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Udział w pełnym procesie przygotowania inwestycji w tym:

- współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznej w trakcie jej opracowania w zakresie kompletności uzgodnień spraw formalno-prawnych, prawidłowości rozwiązań technicznych,

- uzyskanie decyzji formalno-prawnych, opinii urbanistycznych, wypisów z rejestrów

gruntów, itp.,

- weryfikacja dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej pod względem kompletności i treści technicznej;

b) Współpraca w przygotowaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów wchodzących w skład projektu zgodnie z wymogami stosownych procedur Unii Europejskiej oraz ustawodawstwa polskiego;

c) Udział w komisjach przetargowych dotyczących projektu;

d) Sprawowanie nadzoru nad wykonawcami kontraktów w ramach projektu, w zakresie wynikających z podpisanych umów,

e) Współpraca z inżynierem kontraktu,

f) Przeprowadzanie kontroli na terenie budowy;

g) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji projektu;

h) Udział w odbiorach częściowych i końcowym;

i) Dokonywanie rozliczeń rzeczowych i finansowych zadań (kontrola kosztorysów wykonawczych i faktur pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen);

j) Współpraca przy sporządzaniu harmonogramu realizacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

k) Nadzór nad realizacją umów z wykonawcami;

l) Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz przetargowej (SIWZ) dla kontraktów (umów);

m) Przygotowywanie korespondencji, informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu;

n) Współpraca w tworzeniu corocznego budżetu projektu – planowanie środków na realizację projektu;

o) Udział w Radach Budowy, naradach technicznych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń;

p) Współpraca w rozliczeniu poszczególnych zadań oraz w przygotowaniu dokumentów OT na wytworzone środki trwałe;

q) Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego procesu inwestycyjnego.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Jednostka Realizująca Projekt, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dłuższego stania i chodzenia,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu,

- konieczność prowadzenia samochodów służbowych,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3800 zł do 4200 zł brutto + dodatek funkcyjny+ dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, wymagane uprawnienia (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 63-18" - w terminie do dnia: 17.12.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK oraz na stronie Internetowej ZDMK(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 63-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt Nr ref. 63-18