Informujemy, że na podstawie art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko.

 

Wniosek winien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;
 3. wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;
 6. opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;
 7. wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9 (właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie);
 2. informacje dotyczące planowanego kąpieliska;
  1. aktualny profil wody w kąpielisku;
  2. status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego;
  3. ocenę jakości wody i klasyfikację wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska;
  4. udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;

 3. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

 

Jeżeli wniosek jest niekompletny prezydent miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku uzupełnienia, w wyznaczonym terminie wniosek, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy.

 

W przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, zgodnie art. 39 ustawy Prawo wodne rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 

Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 

Wniosek winien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 3. wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 6. wskazanie terminów poboru próbek wody;
 7. opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;
 8. wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Do wniosku, dołącza się:

 1. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 2. informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
 3. uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

 

Jeżeli wniosek jest niekompletny prezydent miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku uzupełnienia, w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.