Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być utworzone przekazuje prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk.

 

Do 31 grudnia 2017 r. do Prezydenta Miasta Krakowa wpłynęły wnioski o umieszczenie w wykazie kąpielisk:

  1. na zbiorniku Bagry Wielkie „Plaża Bagry” na działkach nr 338/4 i 338/7 obr. 28 Podgórze,
  2. na zbiorniku Zakrzówek na działce nr 203 obr. 9 Podgórze - w części północnej oraz części południowej,
  3. na zbiorniku nr 1 w Przylasku Rusieckim na działce nr 175/6 obr. 34 Nowa Huta,
  4. na zbiorniku Brzegi II „Przystań Brzegi” na działkach nr 70/63 i 60/6 obr. 107 Podgórze,

 

W dniu 25 kwietnia 2018r. podjęta została przez Radę Miasta Krakowa Uchwała Nr C/2601/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminu Miejskiej Kraków w 2018r.

 

W Uchwale określono sezon kąpielowy na rok 2018 na terenie Gminy Miejskiej Kraków w przedziale czasowym od dnia 1 czerwca do dnia 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018r.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo wodne Prezydent Miasta Krakowa prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

 

Wykaz kąpielisk

Karta kąpieliska Zakrzówek wraz z profilem wody w kąpielisku.

Karta kąpieliska Bagry Wielkie „Plaża Bagry” wraz z profilem wody w kąpielisku.

Karta kąpieliska Przylasek Rusiecki zbiornik nr 1 wraz z profilem wody w kąpielisku.

Karta kąpieliska Brzegi II „Przystań Brzegi” wraz z profilem wody w kąpielisku.

 

Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym winien realizować obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ustawa określa:

  1. warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych;
  2. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz zasady finansowania ich działalności;
  3. podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych;
  4. nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym;
  5. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej "innym obiektem pływającym".