INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe użytkownika, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez nas w celu obsługi Konta użytkownika w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i korzystania przez użytkownika z usług dostępnych w ramach Konta użytkownika.

 

Informujemy, że:

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do miesiąca od dnia usunięcia Konta przez użytkownika albo do miesiąca od dnia złożenia przez użytkownika żądania usunięcia Konta

4. Odbiorcą danych osobowych jest Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH z siedzibą w Krakowie, które udostępnia swoje zasoby w celu obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia Konta i korzystania z usług dostępnych w ramach Konta użytkownika.

8. Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych użytkowników.

9. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.