BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa


 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest czynny od poniedziałku do piątku - w godz. od 7.30 do 15.30.

Pracownicy zatrudnieni na wybranych stanowiskach, związanych z obsługą stron, w działach zajmujących się problematyką uzgodnień, warunków oraz na dzienniku podawczym pracują w poniedziałki wyjątkowo w dłuższym wymiarze czasu, tj. godzinach od 7.30 do 17.00.

Punkt podawczy w budynku na os. Złotej Jesieni 14 czynny jest w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30.

Kasa ZDMK znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Centralej 53 i czynna jest w godz. 9.00-14.30.

 

 

 

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z działalnością ZDMK mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616 74 17,

• przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl,

• ustnie do protokołu – Dziennik Podawczy bud. A parter, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Podania

 

Podanie powinno spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Podania mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616 74 17,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań określony został w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Informacje publiczne niepublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie wnioskowym. Informacja zostanie udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616 74 17,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

 

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Sprawy rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ustaloną według daty wpływu i w terminach wynikających z przepisów regulujących dany tryb postępowania.


Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616 70 00 lub wchodząc TUTAJ (niezbędne posiadanie numeru ID spawy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI
Osoba publikująca:
JAKUB KRAWCZYK
Data wytworzenia:
2008-10-01
Data publikacji:
2008-10-01
Data aktualizacji:
2019-09-04