BIP MJO - Przedszkole Nr 127

Struktura organizacyjna

Przedszkole:

Samorządowe Przedszkole nr 127

30-334 Kraków ul. Komandosów 13

tel. 12 2668763

      660637344

Dyrektor przedszkola: mgr Lucyna Jurczak

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30

W czasie pobytu dzieci korzystają z 3 posiłków, tj. śniadania, obiadu i podwieczorku

 

 

Struktura organizacyjna

Organami przedszkola są:

• Dyrektor przedszkola

• Rada Pedagogiczna

• Rada Rodziców

 

Kompetencje organów przedszkola określone są w szczególności w ustawie o systemie oświaty i Statucie Przedszkola.

 

Dyrektor przedszkola w szczególności:

 1. Kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć;
 7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 10. Decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
 11. pracownikom przedszkola; występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych   pracowników.

 

Rada Pedagogiczna:

W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków

5) podejmowanie uchwał w sprawie statutu

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

2) projekt planu finansowego;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

   opiekuńczych.

 

Rada Rodziców:

1. W przedszkolu jako organ społeczny działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału na pierwszym zebraniu  

    rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

    spraw przedszkola.

5. Cele działalności Rady Rodziców to w szczególności:

a) aktywizowanie i angażowanie rodziców(prawnych opiekunów) do działań na rzecz przedszkola;

b) podejmowanie działań na rzecz doskonalenia statutowej działalności przedszkola;

c) wspomaganie przedszkola na rzecz poprawy warunków materialnych i organizacyjnych jej funkcjonowania.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki i programu wychowawczego

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

d) opiniowanie na wniosek dyrektora na temat pracy nauczyciela w okresie stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu 

    zawodowego.

e) opiniowanie projektu planu finansowego

f) opiniowanie na wniosek dyrektora innych dokumentów i spraw dotyczących pracy przedszkola

g) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela

h) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy

i) wybór i delegowanie przedstawiciela rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola

j) opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form

   działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

   Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Szczegółowe kompetencje oraz zadania i obowiązki na poszczególnych stanowiskach pracy określone są w Statucie Przedszkola.