BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Straż Miejska Miasta Krakowa
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków,

Centrala tel. (12) 411 00 45
Sekretariat tel. (12) 413-77-03;
fax (12) 413-88-29;
e-mail: smkrak@strazmiejska.krakow.pl
strona www: http://www.strazmiejska.krakow.pl/

 

Straż Miejska Miasta Krakowa jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, wykonującą zadania w tym zakresie wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Do priorytetowych zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa należą: przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, egzekwowanie przepisów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych oraz kontrola ruchu drogowego.  


W krakowskiej Straży Miejskiej funkcjonują między innymi następujące specjalistyczne komórki:

- referaty rejonowe, w których strażnicy odpowiadają imiennie za przydzielony rejon służbowy. Odpowiadają oni za czystość i porządek w dzielnicy i na osiedlu, to do nich mogą zwracać się mieszkańcy o pomoc, radę i interwencję. Strażnik rejonowy poprzez stałą obecność w rejonie ma za zadanie rozpoznawać zagrożenia, nawiązywać kontakty z radami dzielnic, z mieszkańcami, z instytucjami tam działającymi w celu wspólnej pracy na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w mieście.

- referaty patrolowo-interwencyjne  - zmotoryzowane zespoły patrolowe, których zadaniem jest niezwłoczne reagowanie przez 24 godziny na dobę na wszelakie przejawy łamania prawa w mieście. Strażnicy reagują na wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, a przede wszystkim na wszelkie przejawy dewastacji i kradzieży mienia, uszkodzeń mienia i urządzeń użyteczności publicznej, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, chuligańskich wybryków oraz agresywnych zachowań młodzieży.

- referat ruchu drogowego  - strażnicy pełniący służbę w tym referacie zajmują się porządkiem i bezpieczeństwem w komunikacji.

- referat kontroli odpadów   – zadaniem strażników z tego referatu jest prowadzenie kontroli wynikających z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków i innych przepisów.

- sekcje profilaktyki odpowiednio przeszkoleni strażnicy prowadzą działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta w zakresie edukacji prawnej, promowania pozytywnych wzorców zachowań oraz unikania zagrożeń.

- sekcje ekologiczne   - zadaniem strażników jest zapewnienie porządku oraz egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska, szczególnie na peryferyjnych obszarach miasta.

 

Schemat struktury organizacyjnej dostępny jest na stronie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mmi=9834

Władze Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Zadania priorytetowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Uprawnienia Straży Miejskiej

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa