BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Uprawnienia Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

  1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
  2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
  4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
  6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
  7. wydawania poleceń;
  8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
  9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

 

Strażnik może stosować następujące środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.

1. siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, obezwładnienia,

2. kajdanki zakładane na ręce,

3. siatka obezwładniająca,

4. pałka służbowa,

5. pies służbowy,

6. chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

7. przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.

 

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.