Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków wykonywane są w szczególności przez:

 

 

 

1. Najwyższą Izbę Kontroli,

 

 

 

2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

 

 

 

3. Urząd Kontroli Skarbowej,

 

 

 

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

 

 

 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

 

 

 

6. Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.:

 

Lp. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz systemem sterowania ruchem w Krakowie – kontrola planowa w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu. BK-02.1710.1.2018
2 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – il. Wielicka) w Krakowie – kontrola planowa w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu. BK-02.1710.2.2018
3 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Realizacja praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem BK-02.1710.3.2018
4 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krakowie Projekt POIS.11.03.00-00-045/12 pn. Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie BK-02.1710.5.2018
5 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Krakowa Projekt pn. Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie BK-02.1710.6.2018
6 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie – planowa po zakończeniu realizacji Projektu. BK-02.1710.7.2018
7 Małopolski Kurator Oświaty Urząd Miasta Krakowa – Wydział Edukacji Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu Państwa otrzymanej w 2017 roku oraz rozdysponowanie środków z Funduszu Pracy. BK-02.1710.8.2018
8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Urząd Miasta Krakowa – Wydział Podatków i Opłat Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem poboru podatku od nieruchomości w latach 2015-2018 BK-02.1710.9.2018
9 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kształtowania Środowiska Działania organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. BK-02.1710.10.2018
10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Realizacja projektu MRPO „Pałac pod Krzysztofory” BK-02.1710.11.2018
11 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych BK-02.1710.12.2018
12 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Realizacja programów „Rodzina 500 plus” BK-02.1710.13.2018
13 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Dróg Miasta Krakowa Aneks nr 4 do umowy 536/ZIKiT/2017 z dni 22 maja 2017 r. w ramach projektu nr POIS.06.01.00-00-0011/16 pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” BK-02.1710.14.2018